Agencija za izposojo denarja ali agencija za unovčevanje terjatev?

Dandanes obstajajo številne oblike financiranja, ki jih nudi t. i. agencija za izposojo denarja, prav tako pa tudi specializirana agencija za unovčevanje terjatev. Spoznajte razliko med oblikami financiranja, ki jih nudijo posamezne agencije.

agencija-za-izposojo-denarja

Agencija za izposojo denarja predstavlja poslovni subjekt, ki podjetjem nudi različne oblike financiranja (gotovinsko posojilo, hipotekarni kredit, lizing itd.). Nekatere izmed agencij nudijo tudi finančne storitve oz. oblike financiranja, ki jih ne štejemo med klasična posojila, imenovane odkup terjatev, faktoring, medsebojna kompenzacija itd.

Po drugi strani pa poznamo specializirane agencije za unovčevanje terjatev, kjer ni mogoče najeti klasičnih posojil (kredit, lizing, itd.), ampak je mogoče unovčiti terjatve s pomočjo oblik financiranja, ki ju imenujemo odkup terjatev in faktoring. 

Optimalna struktura financiranja podjetij (in s tem upravljanje likvidnosti) vključuje različne vire financiranja, pri čemer se potrebe po financiranju razlikujejo. Več o posojilih za podjetja si preberite v prispevku “Posojila za podjetja in alternativni načini zagotavljanja likvidnosti”.

Ko govorimo o posojilu, lahko slednje označimo za vrsto dolga, ki je omenjeno na določeno časovno obdobje. Posojilo omogoča, da se vračilo opravi v enem znesku ali se ga razporedi na obroke. V praski poznamo posojila namenjena fizičnim in poslovnim subjektom.

Posojilo pomeni tudi prerazporeditev sredstev med dvema osebama oz. poslovnima subjektoma. 

Ob tem je potrebno razlikovati med posojilom in kreditom. Kredit je namreč vrsta posojila, ki ga lahko nudijo le pravne osebe (t.i. Hranilnice, bančne institucije in podjetja, ki posredujejo kredite), medtem ko lahko posojila poleg pravnih oseb, nudijo tudi fizične osebe. 

Dodatno obstaja še ena razlika med finančnima storitvama. Kredit predstavlja vrsto posojila, ki je dano v denarju. Posojilo po drugi strani predstavlja širši pojem, saj je lahko dano tako v denarnih kot tudi v nedenarnih sredstvih.

Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) v 568. Členu navaja: “S posojilno pogodbo se posojilodajalec zavezuje, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja ali določeno količino drugih nadomestnih stvari, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti.”

Zakaj sta odkup terjatev in faktoring tako priljubljeni finančni storitvi v poslovnem okolju?

odkup-terjatev-faktoring-financiranje-podjetij

Odkup terjatev/prodaja terjatev in faktoring predstavljata perspektivni obliki financiranja, saj sta zaradi večje dostopnosti in zmanjšanega obsega birokracije (v primerjavi s kreditom) bistveno bolj priljubljeni obliki za financiranje podjetij.

Faktoring je storitev, kjer podjetje odproda vse svoje nezapadle terjatve (do enega ali več kupcev) in velja za trajen odkup terjatev in traja daljše časovno obdobje. Pri tem izbrano podjetje odstopi terjatev do kupcev in se s tem redno in dalj časa financira na podlagi izvedenega posla – prodaje blaga in/ali opravljene storitve.

Faktoring lahko označimo za dolgoročnejšo obliko financiranja podjetij, po drugi strani pa poznamo tudi odkup terjatev, kjer gre za enkratni dogodek. Pomeni pravni posel, kjer podjetje proda vse svoje nezapadle terjatve. Tako v primeru odkupa terjatev kot tudi faktoringa gre za pravni posel med podjetjem in posrednikom, pri čemer izraz posrednik izhaja iz angleške besede “factoring”.

Podjetja, ki se ukvarjajo s faktoringom v praksi pogosto imenujemo “faktoring hiše”.

Postopek za odkup terjatev in faktoring je precej preprost in ga naša agencija za unovčevanje terjatev – Prva finančna agencija izvede hitro, natančno in profesionalno. Od stranke potrebujemo le dokazilo o nezapadli terjatvi (račun ali pogodba). Veljata za takojšen vir financiranja, saj se je mogoče financiranje odobriti že v 24 urah. 

Finančna instrumenta: Odkup terjatev in faktoring

Omenjeni obliki financiranja veljata za finančna instrumenta, ki podjetjem omogočata zagotavljanje likvidnosti in zdrav denarni tok. Podrobneje pa lahko faktoring označimo za celovito rešitev za obvladovanje tveganja neplačila, o čemer si lahko več preberete v prispevku z naslovom “Upravljanje s tveganji”. Faktoring predstavlja finančno storitev, ki se v veliki meri koristi uporablja za financiranje malih podjetij pa tudi srednje velikih in hitro rastočih podjetij.

Razlog, da podjetja koristijo oblike financiranja poslovanja, se skriva v “načinu poslovanja” s poslovnimi partnerji. Podjetja namreč pogosto prodajo blago in/ali opravljene storitve na odložen rok plačila. Odložen rok plačila pa pomeni, da bo podjetje na lasten denar moralo čakati od 30, 60, 90 ali celo več dni. Plačilni roki so v  Sloveniji so že v osnovi nesorazmerno dolgi, kar posledično vodi tudi v neplačila ali zamujanje s plačili.

Faktoring je v primerih, ko podjetja poslujejo s poslovnimi partnerji na odložen rok plačila, izjemno dobrodošel. Omogoča dotok svežih denarnih sredstev, s katerimi si podjetje zagotovi izboljšanje likvidnosti in lažje načrtuje denarni tok. Več o načrtovanju denarnega toka si lahko preberete v prispevku “Kako se izdela likvidnostni načrt in zakaj je tako pomemben?

Faktoring v eni rešitvi ponuja 3 storitve:

  • odkup terjatev,
  • zavarovanje terjatev pred tveganjem neplačila kupcev v tujini in
  • preverbo bonitete v aplikaciji EBONITETE.SI.

Omenjeno aplikacijo je razvilo naše sestrsko podjetje, saj se mi kot finančna agencija vsakodnevno srečujemo z velikimi poslovnimi tveganji. Iz tega razloga vsakodnevno preverjamo bonitetne informacije, s pomočjo katerih ocenimo tveganje poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem.

Več o razlogih za odkup terjatev in faktoring si preberite v prispevku “Terjatev banke ali terjatev faktoring hiše?

Kako preverba bonitet poslovnih partnerjev v aplikaciji EBONITETE.SI vpliva na likvidnost podjetja?

preverba-bonitete-e-bonitetesi

V prejšnjih poglavjih smo ugotovili, da je finančno načrtovanje glede na dane gospodarske razmere eden izmed najpomembnejših ukrepov za izboljšanje likvidnosti, a ni edini.

V tem poglavju bomo namenili več pozornosti preverbi bonitete obstoječih in bodočih poslovnih partnerjev.  

Preverba bonitete poslovnega partnerja v aplikaciji E BONITETE.SI pred vsakim vstopom v nov posel sicer posredno vpliva na likvidnost lastnega podjetja. Potrebno se je zavedati dejstva, da je lastna likvidnost odvisna od plačilnih navad poslovnih partnerjev. Dane gospodarske razmere so povzročile povečanje tako finančnih kot nefinančnih tveganj, katerim so izpostavljena številna podjetja.

Vsled tega bi vodstvo posameznega podjetja moralo poleg uspešnega finančnega načrtovanja, sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganja poslovanja. V tem primeru bi to pomenilo, da bi morala redno preverjati boniteto oz. bonitetno oceno vseh obstoječih pa tudi potencialnih poslovnih partnerjev.

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

S preverbo bonitetne ocene poslovnih partnerjev podjetje dostopa do vseh poslovnih informacij, s pomočjo katerih si ustvari celovito sliko poslovanja.

Ob tem je smiselno omeniti, da bilanca stanja in izkaz poslovnega izida zagotavljata ključne vhodne podatke pri ocenjevanju tveganja podjetja, ki smo ga strokovno poimenovali bonitetna ocena.

Presoja ocene tveganja poslovanja z izbranim podjetjem je z uporabo aplikacije EBONITETE.SI enostavna, hitra in učinkovita. Preverba podaja presojo o tem, ali poslovni partner velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Praksa namreč kaže, da je plačilna nedisciplina še vedno globoko zakoreninjen pojav v slovenskem poslovnem okolju in ogroža likvidnost podjetja.

Plačilno nedisciplino je mogoče “zaobiti” tudi na način, da se izvede medsebojna kompenzacija oz. pobot terjatev pa tudi verižna kompenzacija ali večstranska kompenzacija, pri čemer vam pri slednji lahko pomaga naše drugo sestrsko podjetje E.KOMPENZACIJE, d.o.o..

 

Povzetek

Tekom prispevka smo ugotovili, kakšne oblike financiranja nudi agencija za izposojo denarja in agencija za unovčevanje terjatev. Pisali smo o pomembnosti optimalnega finančnega načrtovanja in o potrebah dodatnega financiranja poslovanja, pri čemer smo več pozornosti namenili oblikama financiranja “odkup terjatev” in “faktoring”.

Spoznali smo, da sta odkup terjatev in faktoring izjemno priljubljeni in pomembni obliki financiranja za zagotavljanje likvidnosti podjetja in stabilnost denarnega toka. Zaključili smo z omembo ukrepa, ki bi glede na dane gospodarske razmere moral postati prvo opravilo pred vsakim vstopom v nov posel – preverbo bonitete v aplikaciji EBONITETE.SI.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija