Financiranje malih podjetij in zagotavljanje likvidnosti podjetij v Sloveniji

V tem prispevku smo za vas zbrali najpogosteje postavljena vprašanja strank, katera so redno naslovljena na oddelek prodaje. Nanašajo se predvsem na tematike: financiranje malih podjetij, faktoring v Sloveniji in tujini, kako se razlikujeta odkup terjatev in faktoring, kateri so dolgoročni viri financiranja, izboljšanje likvidnosti, stabilnost denarnega toka itd. Vabljeni k branju.

financiranje-malih-podjetij-faktoring

Zadnja desetletja smo priča hitremu napredku, dinamičnemu ustvarjanju in oblikovanju družbe. Sam razvoj znanosti ter znanj postaja vse bolj kompleksen in vse to vodi v nadaljnji napredek človeštva. To zahteva spremembe na vseh področjih človekovih življenj.

V tem prispevku več pozornosti namenjamo predvsem področju gospodarstva, natančneje trgovine.

Rast in napredek je nekaj, kar si želi vsako podjetje. Oboje je velikokrat oteženo zaradi pojava plačilne nediscipline in neetičnega poslovanja, čeprav to ni nista edina razloga za oteženo poslovanje. Poleg pomanjkanja likvidnih sredstev so na drugi strani rešitve za likvidnost drage in ne vedno ugodne, bančni kredit. Vsled tega podjetja iščejo alternativne rešitve kot vir financiranja podjetja. Obstaja več oblik financiranja, tokrat pa izpostavljamo vedno bolj priljubljeno obliko financiranja, faktoring (factoring)

Poleg faktoringa obstajajo še drugi dolgoročni viri financiranja, a v tem zapisu ne bodo predmet razprave.

Faktoring ne vključuje le financiranja terjatev, ampak s celovito storitvijo podjetnim omogoča tudi druge prednosti, o katerih bomo pisali v naslednjem poglavju.

Faktoring kot oblika financiranja postaja vse bolj priljubljen tudi v slovenskem poslovnem okolju, saj je za razliko od kredita, mogoče faktoring urediti v sorazmerno kratkem času (tudi v roku 24 ur).

Financiranje podjetij: Faktoring in odkup terjatev

financiranje-podjetij-faktoring-odkup-terjatev

Faktoring predstavlja sodobno obliko financiranja podjetij ali pravnega posla, za katerega teorija ponuja različne vidike mnenj ter definicij.

Termin “faktoring”  izhaja iz angleške besede “factoring” in velja za dolgoročno obliko financiranja podjetij. 

Predstavlja pogosto uporabljeno finančno storitev na marsikaterem trgu, katera je namenjena malim, srednje velikim ter hitro rastočim podjetjem. Posebej dobrodošla je v primeru, ko podjetje odproda blago in/ali storitev na odložen rok plačila. Kot vemo pa dolgi roki plačila (30, 60, 90 ali celo več dni) povzročajo podjetjem nemalo preglavic. Namreč dolgo čakanje na plačilo povzroča motnje v denarnem toku in likvidnostni primanjkljaj.

Pri faktoringu gre za financiranje podjetij, pri čemer ta marsikdaj prikladen in učinkovit način financiranja kot finančno storitev ponujajo zlasti bančne institucije pa tudi druge specializirane finančne družbe (faktoring družbe), kot je tudi naša Prva finančna agencija d.o.o.

Poimenovanje omenjene finančne storitve kot “faktoring”, izhaja iz latinske povedi “facere” (storiti/narediti), ki kaže na agente, ki so za trgovce opravljali določena opravila.

Po mnenju nekaterih bi faktoring naj bil  ena izmed starejših oblik financiranja trgovine, prvi sledovi bi nas segali celo 4000 let nazaj v Mezopotamijo (čas starega Babilona) ter kasneje tudi antične Grčije in rimskega imperija (Jus, 2020).

Obenem faktoring velja za zunanji vir financiranja. V nekaterih primerih predstavlja celo način zaščite pred riziki neplačil. Omogoča likvidnost podjetja in stabilnost denarnega toka.

Glede na trenutne gospodarske razmere je riziko plačil povezan s plačili blaga in storitev. V primeru,da pride do najbolj negativnega scenarija se lahko celo zgodi, da prodajalec blaga/storitev ostane brez plačila. V te namene je potrebno terjatev zavarovati na način, da je poplačana tudi v primeru, če je dolžnik ne poravna in/ali v času poslovanja postane insolventen (dolgoročno plačilno nesposoben). Zavarovanje terjatev je pri nas izvedljivo v sklopu storitve mednarodnega faktoringa, ki ga ponujamo poleg domačega in dobaviteljskega faktoringa.

Faktoring tako predstavlja širšo in “dolgoročno” obliko financiranja v primerjavi s sorodno finančno storitvijo – odkup terjatev, pri katerem gre praviloma za enkraten dogodek.

Ali faktoring pomeni neposredno izterjavo zapadlih terjatev?

faktoring

Faktoring kot zunanji vir financiranja podjetij predstavlja dolgoročno obliko financiranja. Omogoča financiranje enega ali več kupcev ter se izvaja dlje časa. Časovno obdobje kot takšno, je določeno v pogodbi, ki ga podjetje sklene s faktoring družbo.

Odgovor na vprašanje v naslovu se glasi “ne”, faktoring ne pomeni neposredne izterjave zapadlih terjatev. Faktoring oz. natančneje mednarodni faktoring zajema 3 storitve v eni rešitvi (odkup nezapadlih terjatev, zavarovanje terjatev, preverbo bonitete podjetij).

Faktoring v osnovi pomeni odkup terjatev, katerih datum plačila še ni zapadel. V kolikor nas stranke kontaktirajo v zvezi s faktoringom in odkupom nezapadlih terjatev, pa jim vseeno lahko ponudimo upravljanje terjatev oz. storitev, ki jo imenujemo recovery of receivables or. V sklopu tega poskrbimo za profesionalno upravljanje terjatev, pa tudi za to, da so le-te poplačane.

Pri tem pa je potrebno omeniti, da je izvajanje izterjave mogoče tudi za terjatve, ki so zapadle že za več kot 120 dni. V kolikor do izterjave ne pride, stroškov za izvedbo postopka (terjatve do kupcev in optimizacija upravljanja terjatev) ne zaračunamo in poslujemo po načelu: “Ni izterjave – ni stroškov”.

Ali je možno zavarovanje terjatev ter kdo poravna znesek neplačanega računa v primeru, ko dolžnika doleti stečaj?

kaj-je-zavarovanje-terjatev

Razlogi za neplačilo terjatev so lahko različni. Pogosto pa so povezani z nelikvidnostjo kupca (likvidna sredstva) oz. v tem primeru dolžnika terjatev, začasno nelikvidnostjo (stečaj) itd.

V primeru, da je sklenjeno insurance of receivables are extremely important., ki ga ponujamo v sklopu mednarodnega faktoringa za zavarovanje terjatev do kupcev v tujini, nudimo 100-odstotno izplačilo v primeru neplačila kupca oziroma insolventnosti.

Poenostavljeno razloženo to pomeni, da so vaše terjatve do kupcev v tujini zavarovane pred tveganjem neplačila s strani tujega kupca.

Nudimo:

  • Insurance against one or more customers 
  • Brezplačno preverbo limitov (običajno cena znaša od 20€ naprej)
  • Storitev vključuje zavarovanje in financiranje
  • Izterjavo terjatev, za katero skrbi naša faktoring hiša – Prva finančna hiša d.o.o. (zavarovalnice praviloma ne nudijo izterjave terjatev, za to skrbi zavarovanec sam).

Upravljanje likvidnosti: Kdaj in zakaj obvestiti kupca o odstopu terjatev oz. odkupu terjatev?

upravljanje-likvidnosti-odkup-terjatev

Podjetja, ki želijo prodati terjatve do svojih kupcev, občasno želijo, da se njihovega kupca o odkupu terjatev oz. faktoring-u ne bi obvestilo. V tem primeru govorimo o tihem odstopu terjatev.

Pa vendar pravni vidiki faktoringa narekujejo, da se kupca o odkupu terjatev primerno obvesti. Le-to je namreč pomembno za samo veljavnost odstopa terjatev. 

Glede na slovensko zakonodajo od kupca za odstop terjatev ne potrebujemo soglasja. Pri večini tujih kupcev pa zahtevamo dolžnikovo soglasje (lokalne zakonodaje so glede na veljavnost odstopa različne).

Tudi v slovenskem poslovnem okolju obstajajo izjeme, zato v nekaterih primerih prav tako zahtevamo soglasje, še posebej pa takrat, kadar je med podjetjem in kupcem sklenjen poseben dogovor.

Ne glede na to, ali gre za tihi odstop terjatve, pa veljata tako faktoring kot tudi odkup terjatev za eni izmed rešitev, ki vplivata na izboljšanje likvidnosti podjetij (stalna likvidnost) in ju je v sklopu postopka za upravljanje likvidnosti mogoče redno uporabljati.

Kvalitetno upravljanje terjatev in nasveti za ohranjanje likvidnosti

upravljanje-terjatev

Upravljanje terjatev je bistveno, v kolikor želi podjetje uspešno poslovati. Predstavljamo splošne nasvete, s pomočjo katerih je mogoče kot podjetje poskrbeti za lastno likvidnost.

  • Jasno in natančno zapisan datum valute/datum zapadlosti na izdanem računu

Številna podjetja dandanes poslujejo s svojimi kupci na način, da jim prodajo blago in/ali storitev odložen rok plačila. Odložen rok plačila pomenii, da na svoj denar čakajo 30, 60, 90 ali celo več dni. Dolgo čakanje na sredstva pa vpliva na likvidnost njihovega podjetja.

Ko podjetje izda račun, kjer je naveden odložen rok plačila, je na račun smiselno navesti točen datum plačila (npr. “datum zapadlosti plačila: 27. 5. 2022”). 

Na ta način se prepreči morebitne nesporazume in izgubo časa, ki bi ga porabilo za dodatno pojasnjevanje, kar bi vodilo v zamujanje s plačili.

  • Račun je potrebno izdati v najkrajšem možnem času

Podjetje mora takoj ob prodaji blaga in/ali storitev izdati račun in natančno preveriti, ali so zapisani podatki v celoti pravilni. Majhne napake pri izdanem računu lahko namreč vodijo v zamujanje s plačili.

  • Uvedba sprotnih plačil

V kolikor podjetje sodeluje s kupcem na daljši rok (dolgotrajen projekt), se je potrebno dogovoriti za sprotna plačila. Sprotna plačila so praviloma nižje vrednosti in jih kupec praviloma lažje poravna.

Priporočamo natančno evidentiranje sprotnih plačil. To pomeni vodenje natančne dokumentacije za blago in/ali storitve. Evidenca terjatev pripomore k boljšemu upravljanju in nadzoru nad terjatvami. Točna evidenca sprotnih plačil preprečuje nadaljnje nesporazume.

  •  Nadzor nad terjatvami v izogib plačilne nediscipline

Če se pokažejo znaki plačilne nediscipline, je potrebno hitro odreagirati in kupca na plačilo opomniti. Možen scenarij za pojav plačilne nediscipline je lahko ta, da je kupec preprosto pozabil plačati račun. Hitro ukrepanje in “prijazen” opomnik je vsekakor pravilen ukrep ob zamujanju plačil s strani kupca.

  • Celovito spremljanje in preverba bonitetne ocene poslovnih partnerjev

Še preden podjetje vstopi v nov posel s poslovnim partnerjem, je potrebno temeljito preveriti poslovanje le-tega in oceniti tveganje poslovanja z njim.

Vpogled v bonitetne ocene poslovnih partnerjev

Dandanes je to mogoče hitro in enostavno preveriti v bonitetni aplikaciji web application, ki ponuja jasen vpogled v bonitetne ocene poslovnih partnerjev in s tem možnost, da si podjetje ustvari jasno in celovito sliko o poslovanju partnerja (kupca).

Tekom prispevka smo predstavil različne finančne storitve za financiranje malih podjetij pa tudi srednje velikih in hitrorastočih (faktoring, odkup terjatev, recovery of receivables or itd.), s pomočjo katerih lahko podjetje izboljša likvidnost in pripomore k stabilnosti denarnega toka. 

Request a call

Contact us in order to find the best solution for your company.

Searching for a solution?

Prva finančna agencija