Upravljanje terjatev in nasveti o tem, kako izboljšati likvidnost podjetja

Vas zanima, zakaj je proces za upravljanje terjatev ključ za uspešno poslovanje podjetij? Vas zanima kako le-ta vpliva na likvidnost podjetja, ki posluje s kupci v Sloveniji in tujini z odloženim rokom plačila, vas vabimo k branju tega prispevka.

upravljanje-terjatev-likvidnost-podjetij

Marsikatero podjetje posluje z večjim številom kupcev v Sloveniji in tujini. Posluje pa na način, da svoje storitve in/ali blago odproda z odloženim rokom plačila (30, 60, 90 ali več dni).

Posledično to pomeni, da ima zaradi odloženega roka plačila terjatve do kupcev. Dodatno pa tovrstni pogoji poslovanja povzročijo tveganje poslovanja in s tem možnost pojava plačilne nediscipline. Pojav plačilne nediscipline lahko pojmujemo kot zamujanje plačil ter neporavnanje obveznosti, ki jih ima podjetje do svojega upnika.

Na tem mestu nastopi proces za upravljanje terjatev. S pomočjo omenjenega procesa podjetje poskrbi, da pravočasno prejme plačilo za opravljeno storitev in/ali dobavo blaga  s strani svojega kupca.

S tem skrbi za lastno likvidnost podjetja, kar z drugimi besedami pomeni tudi ohranitev kratkoročne plačilne sposobnosti, tj. sposobnost da lahko v danem trenutku poravna vse svoje obveznosti.

Tveganje svojega poslovanja podjetje zmanjša na minimum in skrbi tudi za dolgoročno solventnost, ki pomeni dolgoročno plačilno sposobnost podjetja.

Poslovno okolje je zelo nepredvidljivo, temu botrujejo tudi trenutne gospodarske razmere, ki so posledica pojava pandemije koronavirusa in vojne v Ukrajini.

Skorajda ni podjetja oz. natančneje gospodarske družbe, ki ne bi bila izpostavljena finančnim tveganjem, natančenje kreditnemu tveganju.

Kreditno tveganje namreč pomeni možnost, da opravljena storitev in/ali dobavljeno blago ne bo nikoli plačano in lahko nastopi v 2 primerih:

 • kupec produktov ali storitev ob dospelosti terjatve ne zmore poravnati svojega dolga,
 • ko dolžnik oz. komitent ne zmore ali ne želi plačati obresti svojega dolga ali glavnice kredita.

Možnosti za obvladovanje tveganja neplačil je več in prav vsak primer je lahko edinstven in potrebuje obsežno obravnavno s strani finančnih strokovnjakov.

Tekom prispevka bomo obravnavali rešitve za obvladovanje tveganja v sklopu tematike “upravljanje terjatev”, omenili pa tudi način, kako lahko podjetje še pred vstopom v nov posel z obstoječim ali bodočim poslovnim partnerjem (kupcem), pokrbi za lastno likvidnost.

Skrb za lastno likvidnost je poleg načinov za izboljšanje likvidnosti mogoče tudi s celovito bonitetno analizo oziroma preverbo poslovanja partnerja (kupca) v aplikaciji EBONITETE.SI.

V kolikor vas podrobneje zanima preverba poslovanja izbranega poslovnega partnerja vas vabimo k branju članka “Izračun bonitete – bonitetna ocena podjetja”.

Kaj pomeni upravljanje terjatev?

upravljanje-terjatev

Podjetja vsakodnevno srečujejo z različnimi poslovnimi tveganji (s poudarkom na finančnih tveganjih), ki se v praksi pogosto izkažejo kot zamujanje s plačili. Posledično to pomeni, da podjetja plačila za opravljeno storitev in/ali dobavljeno blago prejmejo z zapadlostjo, po roku plačila.

V nekaterih primerih se za podjetje odvije celo najbolj negativen scenarij in sicer ta, da ne pride do plačila terjatev.

Upravljanje terjatev je tako ključnega pomena, če želi podjetje poslovati uspešno ter skrbeti za lastno likvidnost podjetja in stabilen denarni tok.

Upravljanje terjatev je gotovo ena izmed rešitev, ki ponujajo najboljši končni rezultat. To pomeni, da podjetje v najkrajšem možnem času prejme plačilo terjatev.

Terjatve do kupcev so lahko zapadle ali nezapadle. V kolikor so terjatve zapadle, se v sklopu upravljanja terjatve izvede postopek “recovery of receivables or”.

Omenjeno storitev ponuja naša Prva finančna agencija d.o.o.. Prva finančna agencija ponuja tudi izterjavo tistih terjatev, katerih zapadlost je več kot 120 dni.

Poleg zapadlih terjatev, je potrebno omeniti tudi pomen upravljanja nezapadlih terjatev. O nezapadlih terjatvah govorimo takrat, ko podjetje odproda svoje storitve in/ali dobavi blago z odloženim rokom plačila (30, 60, 90 ali več dni), pri čemer rok plačila še ni potekel.

Dejstvo je, da dolgi plačilni roki v Sloveniji podjetjem povzročajo likvidnostne težave, zato na tem mestu predstavljamo eno izmed oblik financiranja, ki omogočajo, da podjetje plačilo za nezapadle terjatve prejme ob dogovorjenem roku plačila ali celo pred tem in s tem.

Omenjena storitev se imenuje odkup terjatev in velja za obliko financiranja, s katero si podjetje pridobi svež denarni tok in ohranja likvidnost podjetja.

Kako optimizacija upravljanja terjatev pripomore k likvidnosti podjetja?

optimizacija-upravljanja-terjatev

Uspešna optimizacija upravljanja terjatev pripomore k zmanjšanju tveganja za nastanek slabih terjatev. S tem, ko se tveganja zmanjšajo, podjetje poskrbi za lastno likvidnost podjetja. V ta namen z vami delimo uporabne nasvete, ki lahko koristijo pri optimizaciji upravljanja terjatev.

1. Točnost in transparentnost plačilnih pogojev

Vsakodnevno poslovanje s kupci zahteva tudi potrebo po postavljanju plačilnih pogojev. Le-ti naj bodo jasni in natančni. Na račun je potrebno navesti točen datum valute na na način ”datum valute: 31.3.2022”, odsvetujemo navedbo na način “datum zapadlosti: 30 dni”. Točen in jasno razviden datum plačila je zelo pomemben, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nesporazuma, kar bo podjetju dodatno povzročilo izgubo časa.

2. Doslednost pri izdajanju računov

Podjetje naj svojemu kupcu izda račun takoj po dobavi blagi in/ali opravljeni storitvi. Prej kot se izda račun, prej bodo terjatve poplačane s strani kupca.

3. Uvedba sprotnih plačil

V kolikor podjetje sodeluje s kupcem na daljši rok (projekt), je v sklopu upravljanja terjatev smiselna sprotna izdaja računa. Manjši, sprotni zneski bodo kupcu omogočili lažje plačilo, posledično s tem podjetje zmanjša tudi tveganja poslovanja z izbranim kupcem. Na ta način se podjetje lahko uspešno izogne slabim terjatvam. Hkrati svetujemo tudi sprotno urejanje dokumentacije za izdano blago/opravljeno storitev, s katero se upravičijo zneski in prepreči nadaljnje nesporazume.

4. Nadzor nad terjatvami

V kolikor podjetje zazna znake plačilne nediscipline s strani kupca, mora reagirati v najkrajšem možnem času. Prijazna opomba k plačilu je prvi korak, saj obstaja možnost, da je kupec preprosto pozabil poravnati terjatve.

5. Celovita spremljava kupca

Poslovnim tveganjem se ni mogoče v celoti izogniti, se jih pa da omejiti in zmanjšati s spremljavo poslovanja kupca oz. poslovnega partnerja. To pomeni, da mora podjetje pred vstopom v nov posel z obstoječim ali bodočim poslovnim partnerjem, poslovanje slednjega natančno preveriti.

To lahko uredi s hitro preverbo bonitete kupca oz. poslovnega partnerja v aplikaciji EBONITETE.SI, s pomočjo katere si ustvari celovito sliko o njegovem poslovanju in pridobi jasno oceno tveganja poslovanja z njim.

Kako upravljanje terjatev vpliva na izboljšanje likvidnosti podjetij in kaj pomeni odkup terjatev?

upravljanje-terjatev-odkup-terjatev

Uspešno upravljanje terjatev pomeni, da z izvajanjem procesa zagotovimo dobre rezultate. Doseganje dobrih rezultatov v smislu rednih plačil in poravnavo dolgov tistih, ki s plačilom že zamujajo. 

Upravljanje terjatev je mnogokrat neuspešno. Predvsem pa v tistih podjetjih, kjer ne obstaja oddelek za upravljanje terjatev oz. natančneje izterjavo terjatev in s tem kompetentna oseba. Ta bi namreč lahko uspešno skrbela za to, da bi se terjatve do podjetja poplačale.

Iz tega razloga smo za vas pripravili kratke napotke za bolj uspešno upravljanje terjatev:

 • Uspešno upravljanje terjatev se naj začne že ob pravočasni izdaji računa, tj. takoj po opravljeni storitvi in/ali dobavi blaga, saj se lahko s tem prepreči zamude s plačili.
 • Upoštevanje uradnih smernic, ki spodbujajo k izboljšanju plačilne discipline, tj. Račun naj vsebuje vse pomembne in predvsem točne podatke vezane na plačilo. Namesto besedila “datum zapadlosti v 30 dneh”, se naj izpostavi točen datum zapadlosti npr.: “datum zapadlosti: 30.4.2022”.
 • Reden stik s kupcem, kar pomeni, da v oddelku upravljanja terjatev nekdo izmed zaposlenih pred datumom zapadlosti opravi klic s poslovnim partnerjem (kupcem). Tako lahko že uvodoma preveri, ali so z opravljeno storitvijo in/ali dobavo blaga zadovoljni in jih prijazno opomni, da se približuje datum plačila računa. 

Upravljanje terjatev kot že omenjeno, pomeni, da podjetje redno skrbi za to, da plačila za opravljeno storitev in/ali dobavo blago redno prejema. S tem pa skrbi tudi za to, prejme tudi plačila s strani kupcev, ki s plačilom že zamujajo.

Redna plačila podjetju zagotavljajo likvidnost in stabilnost denarnega toka. Natančneje redna plačila podjetju omogoča, da tudi sami redno izvajajo plačilne obveznosti, ki jih imajo do svojih dobaviteljev, redno izplačujejo obveznosti do zaposlenih, nove priložnosti za rast in širitev dejavnosti na trgu.

Odkup terjatev in faktoring

V kolikor podjetje plačil ne prejema redno in dolgo čakanje na plačila povzroča moteno poslovanje, se lahko podjetje odloči uporabo zunanjega vira financiranja. To obliko financiranja oz. finančno storitev imenujemo odkup terjatev – prodajo terjatev

Omenjeno finančno storitev ponuja Prva finančna agencija, primerna je za financiranje malih, srednje velikih in hitro rastočih podjetij in predstavlja rešitev za izboljšanje likvidnosti podjetij.

Odkup terjatev poteka tako, da podjetje odproda svoje terjatve faktoring hiši, pri čemer lahko faktoring hiši poimenujemo faktor (posrednik). Faktor odkup terjatev izvede na podlagi pogodbe, ki jo sklene s podjetjem, ki želi odprodati svoje terjatve in si tako zagotoviti svež denarni tok. 

Poleg zagotavljanja kratkoročnega financiranja (odkup terjatev) je izjemno pomembno tudi dolgoročno financiranje. V tem primeru govorimo o faktoringu, ki predstavlja obliko financiranja, s katero lahko podjetje (na daljše časovno obdobje) financira vse obstoječe in bodoče terjatev do enega ali več kupcev.

Uporaba odkupa terjatev je potrebna v primeru, ko:

 • Podjetje potrebuje denarna sredstva, ima pa terjatev z zapadlostjo, le-to pa ne pokrije potrebe denarnega toka podjetja;
 • Podjetje potrebuje sredstva za širitev prodaje ali prodor na nove trge.

Odkup terjatev velja za obliko financiranja, ki omogoča:

 • ugodno financiranje ob sezonskih nihanjih ali nenadnih skokih prometa,
 • lažje načrtovanje in uravnavanje denarnega toka,
 • hitrejše obračanje sredstev,
 • izboljšanje finančnih kazalnikov v bilanci stanja,
 • ohranitev kreditnega limita pri banki,
 • ohranitev dobrih odnosov s strankami.

Likvidnost podjetja je mogoče izboljšati s preverbo bonitete podjetja v EBONITETE.SI

likvidnost-podjetij-EBONITETESI-bonitete-prijava

Uspešno upravljanje terjatev pripomore k izboljšanju likvidnosti podjetja in rešitev za izboljšanje likvidnosti je več. V tem poglavju predstavljamo način, ki posredno pripomore k izboljšanju likvidnosti podjetij.

Tekom prispevka smo spoznali, kako sta lastna likvidnost  in denarni tok podjetja odvisna od plačilne sposobnosti poslovnih partnerjev (kupcev).

Iz tega razloga je ob vsakem novem poslu ključnega pomena, da podjetje redno in pravočasno preveri poslovanje obstoječega poslovnega partnerja, natančneje oceno tveganja poslovanja oz. preverbo poslovanja v EBONITETE.SI (bonitete prijava v aplikacijo)

Bonitetno aplikacijo je razvilo sestrsko podjetje Prva bonitetna agencija d.o.o. v želji po razvoju unikatnega orodja, ki na enem mestu nudi prav vse poslovne pa tudi druge informacije, ki omogočajo jasno presojo o oceni tveganja poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem še pred vstopom v nov posel. 

Uporaba aplikacije EBONITETE.SI nudi množico informacij, nujnih za učinkovito sprejemanje odločitev za obvladovanje tveganj pri poslovanju z izbranim podjetjem. Na enem mestu so zbrane bonitetne ocene in bilančni podatki ter tudi podatki o blokadah računov, davčnem dolgu in številne druge dnevno ažurirane informacije.

Kot največjo prednost aplikacije EBONITETE.SI lahko označimo težnjo h konstantnemu razvoju in tudi to, da aplikacija ponuja dostop do vseh poslovnih informacij na enem mestu.

Poslovanje podjetij je prikazano z enotno bonitetno oceno, ki predstavlja zbir finančnih (bilance) in nefinančnih (blokade, plačilne navade, tožbe, davčni dolg…) parametrov.

Le-ti posamezna podjetja umeščajo v točno določen “razred tveganja”, kar pomeni, da je tveganje s podjetjem s “slabšo” oceno, večje. Po drugi strani pa je tveganje poslovanja s podjetjem z boljšo bonitetno oceno, manjše.

Podane informacije v EBONITETE.SI ponujajo celostno sliko poslovanja posameznega podjetja.

Dodatno pa dobra bonitetna ocena podjetja navzven izraža svojevrstno potrdilo, kar pomeni, da je podjetje z dobro bonitetno oceno označeno za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Preverba bonitete poslovnih partnerjev (kupcev) posredno vpliva na izboljšanje likvidnosti podjetja in s tem na lastno boniteto. 

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

Sklepna misel

Dane gospodarske razmere vplivajo na vse vidike življenja, še posebej pa na poslovanje podjetij. V teh časih je še toliko bolj pomembna skrb za lastno likvidnost podjetja ter tudi izboljšanje likvidnosti. Oboje je mogoče doseči s kvalitetno izvedenim procesom za upravljanje terjatev. Z rednim izvajanjem procesa podjetje poskrbi, da v najkrajšem možnem času prejme plačilo za opravljeno storitev in/ali dobavo blaga.

Dodatno smo predstavili tudi ukrep, ki ga mora podjetje izvesti še preden stopi v nov posel s poslovnim partnerjem. Imenujemo ga preverba bonitete podjetij oz. poslovanja poslovnega partnerja in s tem pridobitev celostne slike o zanesljivosti le-tega.

 

Likvidnost  podjetja je ključna za uspešno poslovanje. V kolikor tudi vas zanima upravljanje terjatev in oblike financiranja za izboljšanje likvidnosti podjetja ter stabilnost denarnega toku, smo na voljo za vsa vprašanja.

Request a call

Contact us in order to find the best solution for your company.

Searching for a solution?

Prva finančna agencija