Kaj je likvidnostno tveganje in kateri so ukrepi in načini za upravljanje tveganj?

V tem prispevku bomo predstavili kako je mogoče zmanjšati in omejiti poslovna tveganja, pri čemer ciljamo predvsem na finančna tveganja (likvidnostno tveganje, kreditno tveganje, tržno tveganje). Obenem bomo pojasnili, kaj je likvidnostno tveganje in izpostavili 3 rešitve, s pomočjo katerih je mogoče omejiti in zmanjšati določena tveganja v poslovnem svetu in si s tem zagotoviti boljšo likvidnost in stabilnost denarnega toka.

upravljanje-s-tveganji

Dandanes obstajajo različna tveganja, ki vplivajo na različna področja človeških življenj. V tem poglavju bomo pisali predvsem o tveganjih vezanih na poslovno okolje.

Tveganje kot takšno, lahko poimenujemo kot obstoj določene nevarnosti, negativno naravnanih dogodkov in zmanjšanih koristi, ki negativno vplivajo na delovanje in poslovanje izbranega podjetja.

Tveganje lahko razložimo tudi na način, pri katerem gre za negotovost dogodkov, ki se lahko pojavijo. Le-ti vplivajo na dosego ciljev posameznega podjetja in poslovne zamisli podjetja.

Kot je splošno znano, je cilj vsakega podjetja uresničiti cilje finančnega načrtovanja (denarni tok in poslovni izid).

Pri tem lahko dejavniki tveganja takšno realizacijo tudi preprečijo, v kolikor podjetje nima zadostne količine informacij, s pomočjo katerih bi se lažje prilagajala na spremembe tržnih razmer. 

Na tem mestu tako nastopi dobro poznavanje tveganj oz. uspešno izpeljan proces za upravljanje s tveganji.

Odgovornost do procesa upravljanja s tveganji je namreč zelo velika. V skladu z zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) mora vodstvo v podjetju zagotoviti, da družba redno izvaja ukrepe za upravljanje tveganja.

Natančneje, poslovodstvo mora zagotoviti delovanje družbe v skladu z zgoraj omenjenim zakonom ter upoštevati pravila poslovnofinančne stroke.

Zakon med drugim narekuje tudi, da mora vodstvo pri poslovanju družbe ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in si prizadevati za kratkoročnost in dolgoročnost plačilne sposobnosti družbe.

Upravljanje s tveganji je proces, s katerim se v sodobnem svetu ukvarja vse več podjetij. V proces so vključene različni načini ter postopki, s katerimi vodstvo podjetja doseže, da tveganja zmanjša in dodobra omeji. 

Upravljanje s tveganji namreč ne more popolnoma odpraviti vseh tveganj v poslovnem okolju.

V naslednjem poglavju bomo spoznali finančna tveganja, katero med drugim razkriva posebno vrsto tveganja – likvidnostno tveganje.

Upravljanje s tveganji: Finančna tveganja in kaj je likvidnostno tveganje?

likvidnostno-tveganje

Ko govorimo o upravljanju s tveganji v poslovnem okolju, imamo v mislih predvsem finančna tveganja. Le-te delimo na 3 skupine: tržno tveganje, kreditno tveganje in likvidnostno tveganje.

V tokratnem prispevku sem bomo posebej osredotočili na likvidnostno tveganje, nadaljnje pa omenili tudi kreditno tveganje in predstavili rešitve, s katerimi je mogoče omejiti in zmanjšati kreditno tveganje.

Likvidnostno tveganje lahko poenostavljeno razložimo na način, pri katerem gre za tveganje, da podjetje ne bo zmoglo pravočasno izpolniti potrebe (pričakovanih in nepričakovanih) sedanjih in bodočih denarnih tokovih in zavarovanjih, ne da bi s tem vplivalo na poslovanje ali finančno stanje podjetja.

Skoraj vsako finančno tveganje namreč na koncu vpliva na plačilno sposobnost in likvidnost (vsaka transakcija ali obveznost). Iz tega razloga likvidnostno tveganje predstavlja osrednje tveganje med finančnimi tveganji.

Likvidnostno tveganje tako predstavlja tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti.

Pravilo za uspešno in učinkovito finančno poslovanje je gospodarjenje na način, ki omogoča, da je podjetje v vsakem trenutku zmožno izpolniti vse svoje zapadle obveznosti. Vse to omogoča kvalitetno upravljanje likvidnosti v sklopu procesa upravljanja s tveganji.

Zato je ključno, da vodstvo z izvajanjem politike redno upravlja likvidnost s pomočjo:

  • načrtovanja (načrtuje prihodke in odhodke),
  • spremljanja in upravljanja likvidnosti,
  • ter opredelitve ukrepov za preprečevanje oz. odpravo vzrokov za nastanek nelikvidnosti.

Nasveti o tem, kako obvladovati tveganja neplačil

Osnova za obvladovanje in zmanjšanje finančnih tveganj in ohranjanje likvidnosti je zagotovo skrb za ohranitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti. S tem je mogoče zmanjšati in omejiti predvsem likvidnostno tveganje ter seveda tudi kreditno tveganje.

To pomeni, da podjetje ohranja stalno likvidnost in skrbi za izboljšanje likvidnosti podjetja, kar pa pomeni, da redno plačuje vse zapadle obveznosti v določenem časovnem obdobju. S tem, ko podjetje tveganja poslovanja zmanjša na minimum, skrbi tudi za svojo dolgoročno solventnost.

Tveganje neplačila je kot rečeno mogoče obvladati in zmanjšati. Obstaja več možnosti za obvladovanje tveganje neplačil in prav vsak primer plačilne (ne)discipline je edinstven in potrebuje obsežno obravnavo s strani finančnih strokovnjakov. Pri tem so dolgi plačilni roki v Sloveniji tisti, ki povečujejo tveganje plačilne (ne)discipline. Na tem mestu spoznajte 3 izmed večih rešitev za obvladovanje tveganja neplačila.

Preverba bonitetne ocene poslovnega partnerja

preverba-bonitetne-ocene-poslovnega-partnerja

Vstop v nov posel z obstoječim ali bodočim poslovnim partnerjem ne sme biti samoumeven. Ne glede na to, kako lahko podjetje na zunaj izkazuje uspešnost in finančno zanesljivost, je oboje potrebno preveriti s pomočjo aplikacije EBONITETE.SI. Ta omogoča, da lahko podjetje kadarkoli preveri bonitetne ocene poslovnih partnerjev. Le-ta na hiter in transparenten način razkriva, kako posluje poslovni partner in kakšno je njegovo finančno stanje. Dodatno pa je mogoče preveriti še plačilni indeks poslovnega partnerja, ki razkriva informacijo o tem, ali redno plačuje obveznosti do svojih dobaviteljev. 

Z vpogledom v bonitetne informacije je mogoče preveriti plačilni indeks in s tem pridobiti jasno sliko o plačilnih sposobnostih in navadah poslovnega partnerja.

Vpogled v bonitetne informacije torej razkriva informacijo o tem, ali je poslovni partner označen za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

Zavarovanje terjatev do kupcev v tujini

zavarovanje-terjatev-tujina

Previdnost pri poslovanju ni odveč. Na tem mestu priporočamo uvedbo preventivnega ukrepa in sicer zavarovanje terjatev. Omenjena storitev omogoča zavarovanje terjatev do kupcev v tujini pred tveganjem neplačil s strani tujega kupca.

To storitev nudimo tudi na Prvi finančni agenciji, kjer zagotavljamo, da je poplačilo vaših terjatev do kupcev v tujini zagotovljeno tudi v primeru, če vaš kupec svojih obveznosti ne poplača (poplačilo celo v primeru njegove insolventnosti).

Faktoring

faktoring-zagotavljanje-likvidnosti

Faktoring predstavlja obliko financiranja podjetij, ki omogoča financiranje vseh terjatev (enega ali večih kupcev) ter se izvaja na daljše časovno obdobje. 

Faktoring v osnovi zagotavlja takojšen vir financiranja in v obliki “mednarodni faktoring” omogoča tudi zavarovanje terjatev pred tveganjem neplačil kupcev, o čemer smo pisali v prejšnjem poglavju. Strankam nudimo tudi sledeče finančne storitve: domači faktoring ter dobaviteljski faktoring

Faktoring predstavlja enega izmed najbolj primernih finančnih instrumentov za obvladovanje tveganj. V primerjavi s storitvijo “odkup terjatev” predstavlja širšo in dolgoročnejšo obliko financiranja. V kolikor vas zanima odkup terjatev in razlogi za odkup terjatev, vas vabimo k branju prispevka “Terjatev banke ali terjatev faktoring hiše“.

Dodatno je faktoring priročen način za financiranje hitro rastočih in srednje velikih podjetij, saj omogoča skrajšanje plačilnih rokov svojih kupcev in povečuje likvidnost podjetja (zmanjša se likvidnostno tveganje podjetja) ter stabilnost denarnega toka.

 

Upravljanje s tveganji (“kaj je likvidnostno tveganje”, kreditno tveganje, tržno tveganje) je dandanes nujen proces, ki ga vodstvo podjetja ne sme prezreti, podcenjevati in zanemariti. V kolikor želite zmanjšati poslovna tveganja, predvsem likvidnostno tveganje in kreditno tveganje, potem ste na pravem mestu. Z veseljem so bomo odzvali na vsa vaša vprašanja.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija