Likvidna sredstva: Do poplačila odprtih terjatev s pomočjo družbe za unovčevanje terjatev

Likvidna sredstva so ključna za ohranitev likvidnosti podjetja. Uspešno upravljanje terjatev in s tem likvidnih sredstev namreč vpliva na likvidnost podjetja. Če vas zanima proces za upravljanje likvidnosti in upravljanje terjatev in zakaj slednjega prepustiti profesionalnim družbam za upravljanje terjatev, vas vabimo k branju tega prispevka.

likvidna-sredstva-upravljanje-likvidnosti

Mnogo podjetij se dnevno srečuje z večjim številom kupcev iz Slovenije ter tudi iz tujine. Velikokrat gre za prodajo storitev ali blaga z odloženim plačilom, kar pomeni, da ima podjetje odprte terjatve do kupcev. 

Odprte terjatve pomenijo, da so likvidna sredstva ujeta v terjatvah in cilj vsakega podjetja je, da svoje terjatve čim prej izterja.

Likvidna sredstva so tista sredstva, ki jih posamezno podjetje poseduje in jih lahko uporabi za takojšnje poplačilo vseh odprtih obveznosti. 

V kolikor podjetju primanjkuje likvidnih sredstev le-to ni zmožno poravnati tekočih obveznosti, ki se v veliki meri ponavljajo na mesečni ravni.

Na tem mestu nastopi upravljanje likvidnosti, ki je ključno za uravnavanje likvidnih sredstev v podjetju. Nekatera podjetja se sama lotevajo upravljanja terjatev, spet druga se optimistično obračajo na pomoč k družbam za upravljanje terjatev.

Pa vendar je skupno vsem, da je bistvo upravljanja terjatev (skrb za likvidna sredstva) v kontinuiranem in aktivnem spremljanju celotnega procesa, se začne z izstavitvijo fakture ter zaključi s prejetim plačilom.

Kaj je upravljanje terjatev in kaj pomeni plačilna nedisciplina?

upravljanje-terjatev-placilna-nedisciplina

Upravljanje terjatev v izvensodnih postopkih lahko poimenujemo kot zaporedje procesov v podjetju, katerega glavni cilj je predvsem zmanjšanje tveganja neplačil oziroma zmanjšati obseg odprtih terjatev. Upravljanje terjatev je celovito, ko se začne že v fazi iskanja kupca in se zaključi ob plačilu ali pri nastanku neprijetnega dogodka za upnika – “odpis terjatve”.

Poslovanje podjetij prinaša marsikatero tveganje, tukaj imamo v mislih predvsem finančna tveganja, ki so posledica neupoštevanja plačilnih rokov (zamujanje s plačili, neporavnane obveznosti, dolgi plačilni roki v Sloveniji). Besedno zvezo, ki najbolje poveže vse, kar smo omenili v tem odstavku, imenujemo plačilna nedisciplina.

Plačilna disciplina je pojav, ki je globoko ukoreninjen v vseh vidikih poslovanja podjetij v Sloveniji. Seveda tudi tuja podjetja niso nobena izjema, čeprav obstaja vedno več držav, kjer se uspešno borijo proti finančni nedisciplini.

Upravljanje terjatev je zatorej ključnega pomena in procesa za upravljanje terjatev se je potrebno lotiti celostno, preudarno, analitično in z veliko mero vztrajnosti.

Uspešno upravljanje terjatev vpliva na likvidnost podjetja. Likvidnost podjetja je zmožnost, da lahko podjetje v danem trenutku poravna vse svoje odprte obveznosti. Likvidnost poimenujemo tudi kot kratkoročna plačilna sposobnost.

Aktivno upravljanje terjatev vodi v izboljšanje likvidnosti podjetja

aktivno-upravljanje-terjatev-likvidnost-podjetja

Upravljanje terjatev je ključna aktivnost za uspešnost poslovanja podjetja. Podjetju omogoča izboljšanje likvidnosti podjetja, krajše roke izpostavljenosti terjatev, hkrati pa tudi prihranek stroškov za izterjavo.

Aktivno upravljanje terjatev pomeni, da ima določeno podjetje učinkovit in dodelan sistem, ki mu omogoča, da kupci redno plačujejo svoje obveznosti. Vendar ta naloga še zdaleč ni preprosta. 

Največ preglavic z upravljanjem terjatev imajo manjša  in srednja podjetja, saj nimajo razpoložljivega kadra, ki bi se s tem aktivno in dosledno ukvarjal.

V tem primeru je dobrodošlo, da podjetje najame družbo za upravljanje terjatev, ki prevzame upravljanje terjatev, vodi knjigovodstvo dolžnikov in s tem razbremeni svojega naročnika. 

Namreč upravljanje terjatev terja kar nekaj administrativnega dela, ki bi podjetju (upniku), vzelo veliko časa ter energije. Medtem ko družba za upravljanje terjatev z že utečenimi postopki in procesi precej enostavno upravlja s terjatvami svojega naročnika.

Družba za unovčevanje terjatev

druzba-za-unovcevanje terjatev

Optimizacija upravljanja terjatev pomeni, da ste za pomoč pri upravljanju najeli družbo za upravljanje terjatev, ki v vašem imenu dosledno spremlja plačila vaših kupcev. 

Upravljanje terjatev za marsikoga pomeni stresen dogodek. Za upravljanje terjatev se odločajo tako malo kot tudi velika podjetja. Ob zavedanju koliko časa prihranijo in ga lahko namenijo drugim aktivnostim, z veseljem prepustijo upravljanje terjatev profesionalnim družbam za upravljanje terjatev.

Profesionalno upravljanje s terjatvami je rešitev, ki ponuja odličen končni rezultat. Podjetje svoje odprte terjatve prepusti strokovnjaku na drugi strani. Ta ne skrbi le za izterjavo zapadlih faktur, temveč tudi vseh novih. Družbe za upravljanje terjatev imajo vzpostavljen odličen način za komuniciranje z dolžniki.

Redna komunikacija, ki je del ustrezne komunikacije za ohranitev dobrih odnosov med dolžnikom in upnikom, je bistvenega pomena. Družba za upravljanje terjatev ne sme poslabšati odnosa med upnikom in dolžnikom, temveč ga s predlaganimi rešitvami utrditi ali celo izboljšati.

Strokovnjaki za upravljanje s terjatvami v celoti prevzamejo odgovornost za sledenje terjatvam, obveščanje oziroma opominjanje dolžnikov. V nekaterih primerih celo za izterjavo, če se plačilo ne izvede do določenega roka.

Kot družba za unovčevanje terjatev – Prva finančna agencija imamo dolgoletne izkušnje na področju upravljanja terjatev, med drugim pa ponujamo še nabor drugih storitev, o katerih bomo pisali v naslednjem poglavju. 

Upravljanje terjatev s strani zunanjega izvajalca ima veliko prednosti:

  • Pripomore k zmanjševanju zapadlih in nezapadlih terjatev;
  • pripomore k znižanju stroškov in povečanju efektivnosti na področju za upravljanje s terjatvami;
  • prihrani čas vodstvu podjetja, katero lahko svojo energijo usmeri v uspešno vodenje podjeta, namesto v unovčevanje terjatev;
  • dostop  do strokovnjakov za področje upravljanja terjatev;
  • celovitost upravljanja s terjatvami s pomočjo različnih instrumentov (preverba bonitete podjetja na EBONITETE.SI, nadzor ter unovčevanje terjatev).

Rešitve za upravljanje terjatev: S finančnimi storitvami do likvidnih sredstev

upravljanje-terjatev

Upravljanje terjatev je zaporedje procesov, ki terja veliko časa in energije zaposlenih v podjetju. 

V primeru, da podjetje v oddelku finančne službe nima dovolj kadra, ki bi jim lahko naložilo še dodatne obremenitve v sklopu procesa za upravljanje terjatev,  je potrebno razmisliti o zunanjem izvajalcu.

Zunanji izvajalec ali družba za upravljanje terjatev lahko precej razbremeni delovne procese v podjetju. Ne le, da lahko podjetja pričakujejo dobre rezultate pri izvajanju rednih plačil s strani kupcev, temveč tudi tistih, ki so že zapadla.

En korak višje pa zagotovo sodijo naprednejše storitve, ki prinašajo dodano vrednost za poslovanje posameznega podjetja.

Te so: prodaja terjatve ali faktoring, kompenzacija ali pobot.

Odkup terjatev oziroma prodaja terjatve in faktoring omogočata financiranje podjetij in s tem izboljšanje likvidnosti podjetja

odkup-terjatev-prodaja-terjatev-faktoring-likvidnost-podjetja

Unovčevanje terjatev pomeni, da podjetje svoje nezapadle terjatve odproda faktoring hiši. Kadar gre za enkratni dogodek, to obliko finaciranja imenujemo odkup terjatev oz. prodaja terjatev.

Odkup terjatev poteka tako, da podjetje odproda nezapadle terjatve v želji po pridobitvi svežega denarnega toka, s pomočjo katerega izboljša lastno likvidnost in sredstva za nadaljnje investicije.

Odkup terjatev je priljubljena finančna storitev med malimi, srednje velikimi in hitro rastočimi podjetji, ki:

  • Potrebujejo denarna sredstva, imajo pa terjatev z zapadlostjo;
  • Želijo širitev, rast podjetja (prodor na tuje trge).

Odkup terjatev omogoča ugodno financiranje terjatev ob sezonskih nihanjih, lažje načrtovanje in uravnavanje denarnega toka, hitrejše obračanje sredstev, izboljšanje različnih finančnih kazalnikov (bilanca stanja), ohranitev kreditnega limita na bankah in dobre odnose s kupci (poslovnimi partnerji).

Faktoring je sorodna oblika odkupu terjatev, le da predstavlja dolgoročno in širšo obliko financiranja. Ta v sklopu mednarodnega faktoringa vključuje tudi zavarovanje terjatev in preverbo bonitetne ocene. Preverbo bonitetne ocene za nas opravi sestrsko podjetje Prva bonitetna agencija s pomočjo aplikacije EBONITETE.SI. Aplikacija omogoča celovito spremljanje poslovanja izbranih poslovnih partnerjev in s tem tudi transparenten vpogled v bonitete podjetij.

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

Faktoring predstavlja odkup terjatev do enega ali več kupcev in se izvaja na daljše časovno obdobje (določeno s pogodbo).

Prva finančna agencija nudi več vrst faktoringa: domači faktoring, mednarodni in dobaviteljski faktoring.

 Izterjava terjatev – slabe terjatve: Kako do likvidnih sredstev?

izterjava-terjatev

V primeru, ko podjetje za zapadle terjatve ne prejme plačila kot Prva finančna agencija poskrbimo, da se izvede izterjava terjatev. Izterjavo terjatev nudimo doma ali v tujini. Pri čemer moramo poudariti, da izvajamo izterjavo tudi tistih terjatev, katerih zapadlost je večja od 120 dni.

V praksi se za poimenovanje terjatev, ki so zapadle za več kot 90 dni, uporablja izraz slabe terjatve.

Izterjava terjatev je smatrana kot izvensodna izterjava zapadlih terjatev in je iz tega vidika hitrejša ter stroškovno ugodnejša možnost.

Zavarovanje terjatev v primeru tveganja neplačil

zavarovanje-terjatev

Storitev “zavarovanje terjatev poskrbi, da so terjatve do kupcev v tujini zavarovane pred tveganjem neplačila s strani tujega kupca. Pri čemer zagotavljamo poplačilo terjatev do kupcev v tujini tudi v primeru, ko kupec postane insolventen.

 

Če tudi vas podrobneje zanima, kako si zagotoviti likvidna sredstva ter zakaj je proces za upravljanje terjatev bolje prepustiti družbi za upravljanje terjatev, nam to sporočite. Z veseljem vam podrobneje razkrijemo, kakšni so naši prijemi za upravljanje terjatev in katere storitve za upravljanje terjatev so primerne za vas.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija