Kaj so nelikvidna sredstva in kaj pomeni nelikvidnost podjetja?

V tem prispevku bomo predstavili kaj so nelikvidna sredstva in kaj pomeni nelikvidnost podjetja. Nadaljnje pa več pozornosti namenili temu, kako z različnimi ukrepi in oblikami financiranja (preverba bonitetne ocene, odkup terjatev, faktoring) izboljšati likvidnost podjetja

nelikvidna-sredstva

Negotove gospodarske razmere zaradi pandemije novega koronavirusa v zadnjih dveh letih, dodatno pa tudi rusko-ukrajinska vojna prinašajo številne negotovosti v poslovnem okolju. 

Že res, da lahko gospodarska kriza prinese tudi nove poslovne priložnosti, a na drugi strani je marsikatero podjetje trenutna situacija pahnila v neželen položaj, kateremu grozi insolventnost. 

V tem primeru govorimo o likvidnostnih težavah oz. nelikvidnosti podjetja, ki nastane takrat, ko ima podjetje nelikvidna sredstva. Dlje trajajoča nelikvidnost pa pogosto vodi tudi v insolventnost podjetja.

Natančneje nelikvidnost podjetja nastopi takrat, kadar podjetje ne zmore pravočasno odplačevati tekočih zapadlih obveznosti, pri čemer nelikvidnost poimenujemo tudi kratkoročna plačilna nesposobnost.

O insolventnosti podjetja pa govorimo takrat, ko posamezno podjetje ne zmore odplačevati zapadlih obveznosti na dolgi rok, pri čemer insolventnost imenujemo dolgoročna plačilna nesposobnost.

Likvidnostne težave so nekaj, s čimer se številna podjetja spopadajo na dnevni ravni. Razlogi za likvidnostne težave so različni, od dolgih dobavnih rokov, plačilne nediscipline (neplačila in zamujanje s plačili), do danih gospodarskih razmer zaradi pandemije koronavirusa in rusko-ukrajinske vojne.

Kaj so nelikvidna sredstva?

kaj-so-nelikvidna-sredstva

Nelikvidna sredstva je mogoče najlaže razložiti na način, da najprej pojasnimo, kaj so pravzaprav likvidna sredstva.

Likvidna sredstva so tista sredstva, ki so v podjetju takoj na voljo in omogočajo poravnavo vseh obveznosti. Med likvidna sredstva lahko štejemo gotovino v blagajni, denar na bančnih računih, menice, čeke itd.

Nelikvidna sredstva so torej tista sredstva, ki jih podjetje ne more takoj pretvoriti sredstva, s katerimi lahko v danem trenutku poravna vse zapadle obveznosti.

V prejšnjem poglavju smo že omenili, da trajnejša nelikvidnost podjetja pomeni, da slednje v daljšem časovnem obdobju ni bilo sposobno poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju.

Zato je izjemno pomembno, da se poslovodstva podjetij zavedajo pomena delovanja v skladu z ZFPPIPP in pravili poslovno finančne stroke. Iz tega izhajamo, da mora vsako podjetje poslovati v skladu s stroko in si prizadevati, da je kot družba vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.

Dejavniki, ki vplivajo na likvidnost in solventnost so različni. Obstajajo pa tudi ključni ukrepi in oblike financiranja, ki podjetjem omogočajo zagotavljanje likvidnosti. Več o tem si lahko preberete v naslednjem poglavju

Kateri so ključni ukrepi (preverba bonitetne ocene) ter različne oblike financiranja za izboljšanje likvidnosti podjetja?

preverba-bonitetne-ocene

Podjetje, ki se znajde v situaciji, ko ne zmore več poravnati zapadlih obveznosti, bi morala sprejeti različne ukrepe za izboljšanje likvidnosti in stalno likvidnost podjetja

V tem poglavju se bomo tako osredotočili na ukrepe za izboljšanje likvidnosti, za katere menimo, da so glede na trenutne gospodarske razmere najbolj pomembni.

Najpomembnejši ukrep, s katerim lahko podjetje izboljša likvidnost, je zagotovo optimalno finančno načrtovanje. Podjetja so v poslovnem okolju vsakodnevno podvržena različnim poslovnim tveganjem, zato bi na tem mestu morala več pozornosti nameniti preverbi bonitetne ocene. Preverba bonitetne ocene v osnovi pomeni oceno tveganja poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem.

Dodatno pa bi se podjetja v boju s poslovnimi tveganji morala lotiti učinkovitega procesa za upravljanje terjatev ter skrbi za vzdrževanje likvidnosti podjetja.

Izboljšanje likvidnosti je mogoče tudi posredno s preverbo bonitete poslovnega partnerja (kupca). To lahko podkrepimo z dejstvom, da sta lastna likvidnost in denarni tok odvisna od plačilne sposobnosti poslovnega partnerja. Zatorej je preverba bonitete poslovnega partnerja dandanes bolj pomembna kot kadarkoli prej.

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

Dodatno je za izboljšanje in vzdrževanje likvidnosti izjemno pomembno natančno finančno planiranje. Le-to pa lahko podjetje najbolje izvede tako, da vodstvo kot takšno ugotovi vsoto, vrsto ter namen finančnih sredstev. 

V sklopu tega je potrebno oceniti, kakšne so potrebe po denarju oziroma kakšni bodo denarni presežki v prihodnosti. Hkrati pa finančno planiranje zajema tudi presojo o tem, ali bodo za optimalno financiranje poslovanja potrebni različni viri financiranja (notranji, zunanji viri financiranja).

Kadar podjetje izčrpa notranje vire financiranje, poseže po zunanjih virih financiranja podjetij. Dve izmed oblik financiranja, ki spadata med zunanje vire financiranja podjetja bomo omenili v naslednjem poglavju.

Odkup terjatev in faktoring kot obliki financiranja za izboljšanje likvidnosti podjetja

odkup-terjatev-faktoring

Odkup terjatev je oblika financiranja, s katero si podjetje v krajšem časovnem obdobju pridobi sveža denarna sredstva, s pomočjo katerih ohranja in izboljša likvidnost lastnega podjetja. Likvidnost podjetja pomeni kratkoročno plačilno sposobnost in zmožnost, da je le-to v danem trenutku zmožno poravnati vse kratkoročne obveznosti. Mednje štejemo plače do zaposlenih v podjetju, obveznosti do dobaviteljev, obratovalni stroški itd.

Odkup terjatev v praksi praviloma velja za enkraten dogodek. Namenjen je podjetjem, ki svoje blago in/ali opravljeno storitev prodajajo na odložen rok plačila. S prodajo na odložen rok plačila nastanejo terjatve do kupcev, za katere si podjetje želi čim prej pridobiti plačilo.

Plačilni roki se gibljejo vse do 90 in več dni. Medtem pa ima podjetje tudi samo obveznosti do svojega dobavitelja in čakanje terjatev do kupca velikokrat povzroči likvidnosti manjko oz. pomanjkanje likvidnih sredstev, s katerimi bi poravnalo vse tekoče obveznosti. Iz tega razloga je odkup terjatev zelo priljubljena oblika financiranja, saj lahko s prodajo terjatev do kupca odproda terjatve faktoring hiši, ki nato prejme plačilo od dolžnik v dogovorjenem roku.

S svežimi denarnimi sredstvi lahko podjetje financira tudi rast in širitev na druge trge.

Poznamo pa tudi “širšo” obliko financiranje, ki omogoča, da podjetje odproda terjatve do enega ali več kupcev in se jo koristi daljše časovno obdobje. Omenjena oblika postaja vse bolj priljubljena oblika financiranja, s katero se podjetja redno financirajo. S tem ohranjajo likvidnost podjetja in stabilen denarni tok.

 

Likvidnost podjetja je ključna za uspešno poslovanje podjetja. Zelo pomembno je, da podjetja z različnimi ukrepi in oblikami financiranja (preverba bonitetne ocene, odkup terjatev, faktoring) skrbijo za lastno likvidnost. Dodatno pa tudi to, da zmorejo nelikvidna sredstva hitro in učinkovito pretvoriti v likvidna sredstva.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija