Odkup terjatev in faktoring [Obliki financiranja za stalno likvidnost podjetja in stabilnost denarnega toka]

V sledečem zapisu vam predstavljamo obliko financiranja “odkup terjatev”, kjer smo dodatno izpostavili še razliko med odkupom terjatev z regresno pravico in odkupom terjatev brez regresne pravice. V kolikor vas zanima “odkup terjatev” kot eden izmed načinov izboljšave likvidnosti podjetij, vas vabimo k branju prispevka.

Odkup terjatev z regresno pravico [Odkup terjatev in faktoring kot obliki financiranja za zagotavljanje likvidnosti ter preverba bonitete podjetij]

Odkup terjatev predstavlja pravni posel, kjer podjetje, v želji po izboljšanju oz. ohranitvi likvidnosti in denarnega toka odproda nezapadle terjatve faktoring hiši, kot je naša Prva finančna agencija d.o.o.

odkup-terjatev-prodaja_terjatev

V praksi uporabljena izraza “Odkup terjatev in prodaja terjatev”  v bistvu predstavljata enak pravni posel, pri čemer z vidika kupca terjatve (faktoring hiše) govorimo o odkupu terjatve, z vidika prodajalca terjatev (podjetje oz. upnik) pa lahko odkup terjatev imenujemo tudi prodaja terjatev.

Gre za pravni posel, katerega pogoji so določeni s pogodbo in jo podpišeta obe pogodbeni stranki, tako faktoring hiša, kot tudi prodajalec (odstopnik) terjatve.

Nadaljnje, odkup terjatev (odkup terjatev z regresno pravico) predstavlja enkraten dogodek in velja za izjemno priljubljeno obliko financiranja, katere se poslužujejo mala, srednje velika in hitro rastoča podjetja.

[Odkup terjatev v praksi]:

Podjetje proda svoje storitve/blago kupcu z odloženim rokom plačila (30 dni pa vse do 90 in več dni), kar pomeni, da mora podjetje oz. upnik dolgo časa čakati na poplačilo terjatev. Dolgi plačilni roki v Sloveniji namreč vodijo do zamud pri plačilu.

S prodajo terjatev si lahko podjetje zagotovi sveža denarna sredstva na svoj računu že ob izstavitvi računa ali ob zapadlosti. S svežimi denarni sredstvi postane denarni tok predvidljiv in finančno načrtovanje enostavneje, saj ne prihaja več do zamud plačil s strani kupca.

Natančneje, podjetje odproda terjatev specializiranemu podjetju, ki se profesionalno ukvarja z upravljanjem terjatev. Natančneje lahko takšno specializirano podjetja za upravljanje terjatev poimenujemo faktoring hiša oz. faktor (posrednik med prodajalcem in kupcem).

Faktoring hiša izvede odkup terjatev šele takrat, ko je kupec (dolžnik) seznanjen z omenjenim postopkom in se z njim tudi strinja. Predhodno je potebno predložiti še dokazilo (račun/fakturo), ki priča o obstoju terjatev. 

Morda storitev “odkup terjatev” zveni kot kompleksna, a jo naša Prva Finančna hiša izvede hitro, natančno in profesionalno.

Na tem mestu želimo izpostaviti dejstvo, da nekatere faktoring hiše ponujajo odkup terjatev z regresno pravico in odkup terjatev brez regresne pravice, čemur bomo v naslednjem poglavju namenili več pozornosti.

Kaj je odkup terjatev z regresno pravico in odkup terjatev brez regresne pravice in kakšna je razlika med njima

Odkup terjatev z regresno pravico se uporablja predvsem v primeru, kadar ima podjetje (odstopnik) več kupcev s slabšo bonitetno oceno. V tem primeru odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.. 

Faktoring hiša se v primeru odkupa terjatev z regresno pravico pogodbeno zavaruje na način, da v primeru, ko kupec iz nekega razloga ne poravna odprtih terjatev v predvidenem roku, se ta odgovornost preloži na podjetje (odstopnika), ki je v vlogi prodajalca terjatev.

odkup-terjatev-z regresno-pravico-vs-odkup-terjatev-brez-regresne-pravice

Kot smo v prejšnjem poglavju že omenili, je odkup terjatev z regresno pravico finančna storitev, katere enostavno razlago podajamo v tem poglavju:

Regresna pravica pomeni, da lahko faktoring hiša, v kolikor na dogovorjeni dan ne prejme plačila s strani kupca (dolžnika), plačilo zahteva od odstopnika (prodajalca) terjatve.

V kolikor pa govorimo o odkupu terjatev brez regresne pravice, pa v primeru neplačila s strani kupca (dolžnika), faktoring hiša nase prevzame tveganje neplačila.

Nekatere faktoring hiše dodatno omogočajo zavarovanje terjatev, v primeru, ko kupec (dolžnik) terjatev ne poravna faktoring hiši. 

Omenjeno storitev imenujemo zavarovanje terjatev, kakršno ponuja tudi naša Prva finančna hiša d.o.o. V sklopu mednarodnega faktoringa. Predmet zavarovanja v sklopu storitve mednarodnega faktoringa so torej le terjatve do kupcev v tujini in sicer do višine, ki ga faktor določi na podlagi presoje bonitete kupca.

Dodatno, zavarovanje terjatev v tujini ščiti odstopnika (prodajalca) terjatve tudi v primeru, če kupec (dolžnik) obveznosti ne poravna pa tudi v primeru njegove insolventnosti.

Naša faktoring hiša ponuja storitev zavarovanje terjatev le v sklopu (mednarodnega) faktoring, o čemer boste lahko brali v enem izmed prihodnjih poglavjih.

Kakšne so prednosti odkupa terjatev

TAKOJŠNJE FINANČNO IZPLAČILO

Takojšnje izplačilo vaših nezapadlih terjatev, ki imajo sicer odložen rok plačila.

LIKVIDNOST

Zagotovljena likvidnost podjetja, saj boste plačilo nezapadlih terjatev z odloženim rokom prejeli v bistveno krajšem času.

NEMOTEN DENARNI TOK

Možnost enostavnejšega planiranja in uravnavanja denarnih tokov.

NOVA POSLOVNA PRILOŽNOST in RAST PODJETJA

Čakanje na plačilo (z dolgo valuto) s strani vašega kupca ne bo več potrebno. Sredstva prejmete takoj in si zagotovite nove poslovne priložnosti in rast podjetja.

DOBRA BONITETNA OCENA PODJETJA

Zaradi izboljšanja likvidnosti bo tudi bonitetna ocena vašega podjetja “boljša”.

BOLJŠI POGOJI POSLOVANJA Z VAŠIMI DOBAVITELJI

Likvidnost vam omogoča pravočasno ali predčasno plačevanje obveznosti do dobaviteljev in koriščenje dodatnih popustov (“sconto”); v primeru predčasnih plačil.

MANJŠA POTREBA PO ZADOLŽEVANJU

Izognili se boste potrebam po dodatnem zadolževanju pri bankah, saj bodo potrebe po kratkoročnih posojilih bistveno manjše.

Provizija za odkup terjatev

Provizijo oz. strošek upravljanja nezapadlih terjatev prodajalec (odstopnik terjatve) ne izplača direktno kupcu terjatev (faktoring hiši). To enostavno pomeni, da se provizija, ne glede na to ali gre za odkup terjatev z ali brez regresne pravice odšteje od sredstev upravljanja.

To pomeni, da družba za unovčevanje terjatev prodajalcu (odstopniku) terjatev po odkupu terjatev nakaže do 100% vrednosti računa pred ali na dan zapadlosti zmanjšano za vnaprej dogovorjeno provizijo.

Obračun DDV pri odkupu terjatev in izračunu provizije

Obračun DDV je neizogiben, kadar gre za posel “odkup terjatev” in z njim pripadajočo provizijo. Podatek o DDV mora biti vključen v pogodbo, ki jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Z drugimi besedami to pomeni, da se morata odstopnik terjatve in prevzemnik predhodno dogovoriti, ali je v samo vrednost vštet tudi DDV.

Faktoring kot sorodna storitev odkupa terjatev

faktoring

Faktoring za razliko od sorodne storitve “odkup terjatev”, predstavlja širšo in dolgoročno obliko financiranja, ki jo koristi marsikatero manjše, srednje veliko in hitro rastoče podjetje. 

Posebnost faktoringa je ta, da omogoča odkup terjatev enega ali več kupcev (sedanjih, bodočih) na daljše časovno obdobje, ki je predhodno določeno s pogodbo. 

Z drugimi besedami lahko faktoring opišemo kot trajen odkup terjatev oz. tudi kot stalen faktoring. S pomočjo le-tega se lahko podjetje redno financira, kar zagotavlja likvidnost podjetja in stabilen denarni tok.

Osrednja funkcija faktoringa je pretvorba terjatev v denar in zaradi tega je faktoring, kot finančna storitev, v gospodarstvu izjemno priljubljena in velja za alternativno obliko financiranja.

V enem izmed prejšnjih poglavjih smo omenili, da lahko faktoring dodatno v eni storitvi zajema tudi funkcijo zavarovanja, pri čemer prevzemnik terjatve nase prevzame tveganje neplačila s strani kupca (dolžnika). 

Omenjeno obliko faktoringa imenujemo faktoring brez regresne pravice oz. pogovorno “neregresni” faktoring.

Poznamo več vrst faktoringa, naša faktoring družba v obliki finančnih storitev ponuja domači faktoring, mednarodni faktoring in dobaviteljski faktoring.

Glavna prednost faktoringa je tudi ta, da je pri izvedbi posla pomembna boniteta kupca oz. preverba bonitete kupca in ne boniteta odstopnika, kot pri klasičnih posojilih na banki.

Iz tega razloga lahko za določene vrste faktoringa (ena izmed teh je tudi mednarodni faktoring) trdimo, da gre za obliko financiranja, ki v eni storitvi združuje 3 rešitve:

  • odkup terjatev
  • zavarovanje terjatev ter
  • oceno tveganja (preverbo bonitete podjetij oz. kupca).

Slednji bomo v naslednjem poglavju namenili več pozornosti.

“Odkup terjatev” kot ena izmed finančnih oblik za izboljšanje likvidnosti podjetij ter kako preverba bonitetne ocene na EBONITETE.SI (bonitete prijava v bonitetno aplikacijo) posredno vpliva na likvidnost podjetja

odkup-terjatev-bonitete-podjetij

Uvodoma smo že omenili, da odkup terjatev predstavlja obliko financiranja, ki pripomore k zagotavljanju ter tudi izboljšanju likvidnosti podjetja.

Zagotavljanje likvidnosti je posredno mogoče tudi s preverbo bonitete oz. bonitetne ocene podjetij na EBONITETE.SI (bonitete prijava v bonitetno aplikacijo), saj sta likvidnost podjetja in njegov denarni tok odvisna od plačilne sposobnosti kupca (poslovnega partnerja).

Zato bi pri vsakem novem poslu, preverba bonitete podjetja, morala postati eno izmed najpomembnejših opravil vsakega podjetja, ki svoje storitve in blago prodaja z odloženim rokom plačila. Takšno poslovanje namreč povzroča največ tveganja za neplačilo s strani kupca.

Odkup terjatev, kot tudi faktoring lahko v okviru finančnega načrtovanja, poleg preverbe bonitete kupca oz. poslovnega partnerja glede na dane gospodarske razmere označimo za najbolj primerne ukrepe za izboljšanje likvidnosti podjetja.

Preverba bonitete z uporabo bonitetne aplikacije EBONITETE.SI

bonitetna-aplikacija-ebonitetesi

Bonitetno oz. bonitetno oceno svojih kupcev lahko posamezno podjetje preveri na enostaven način, tj. z uporabo bonitetne aplikacije EBONITETE.SI.

Aplikacija EBONITETE.SI omogoča celostno presojo o poslovanju izbranega podjetja (poslovnega partnerja).

V danem trenutku se lahko na enem mestu preveri vse računovodske pa tudi druge finančne in nefinančne podatke (domneva o insolventnosti, blokada TRR, insolvenčni postopki, sodni naroki, črni seznam, FURS neplačniki, nakazila v tvegane države, itd.).

S preverbo celostne slike o poslovanju kupca (poslovnega partnerja) se zmanjša tveganje poslovanja z izbranim podjetjem, posredno pa izboljša tudi likvidnost in stabilnost denarnega toka. 

 

Tekom prispevka smo opozorili na pomembnost finančnega planiranja, katerega del so tudi zunanji viri financiranja (faktoring, odkup terjatev itd.). Omenjeni obliki financiranja pripomoreta k izboljšanju likvidnosti podjetja in stabilnosti denarnega toka, k čemur bi moral stremeti vsak uspešen poslovnež. 

Dodatno smo opozorili tudi na pomembnost ocene tveganja poslovanja z izbranim kupcem (poslovnim partnerjem) in izpostavili prednosti uporabe bonitetne aplikacije EBONITETE.SI, s katero lahko prav vsako podjetje posredno, tj. s preverbo bonitete kupca pripomore k izboljšanju likvidnosti lastnega podjetja.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija