Že koristite popust za predčasno plačilo pri dobaviteljih?

V prispevku opozarjamo na likvidnostne težave, ki jih povzročajo dolgi plačilni roki v slovenskem poslovnem okolju.

Dodatno pa izpostavljamo dve finančni storitvi, s katerima je mogoče ohraniti likvidnost in dodatno koristiti še popust za predčasno plačilo dobaviteljev.

popust-za-predcasno-placilo-dobavitelja

Popust za predčasno plačilo dobavitelja pomeni, da lahko v primeru predčasnega in pravočasnega plačila računa, dobavitelj svojemu kupcu odobri dodaten popust (sconto). S tem, ko dobavitelji ponudijo dodaten popust na kupnino za blago in/ali opravljeno storitev, stimulirajo svoje kupce k čim prejšnjem plačilu.

Dobavitelji si s tem zagotovijo likvidnost, ki bi bila sicer lahko omajena, če bi na lasten denar čakali od 30 do 90 ali celo več dni. Hkrati pa s tem zmanjšujejo pojav plačilne nediscipline, ki je v poslovnem okolju še zmeraj globoko zakoreninjena praksa. Plačilna nedisciplina pomeni, da kupec zamuja s plačilom pri dobavitelju ali pa celo to, da plačila dobavitelju nikoli ne izvede.

V poslovnem okolju je tako pomembno zavedanje, da kupec s predčasnim ali pravočasnim poplačilom dobavitelja celo prihrani. Blago in/ali opravljene storitve kupi ugodneje, kot bi jih sicer, če bi s plačilom zamujal in zaradi zamude plačal še zamudne obresti. Višino popusta (sconto) določi dobavitelj v plačilnih pogojih.

Popust za predčasno plačilo je namenjen motivaciji kupca, da račun hitro plača. Dobavitelj pa medtem prejeta denarna sredstva uporabi za novo blago. Dobavitelj s tem tudi zmanjša čas in delovno silo, ki bi sicer bila potreba za proces upravljanja s terjatvami. Kvalitetno upravljanje terjatev namreč zahteva veliko časa in energije in dejstvo je, da dolgi plačilni roki v Sloveniji povzročajo likvidnostne težave.

Popust za predčasno plačilo je pomembno tudi zato, ker vzbuja dober občutek v odnosu dobavitelj-kupec ter krepi zvestobo slednjih. Hkrati pa popust za predčasno plačilo predstavlja gospodarsko korist oz. prihranek pri stroških. 

Ob tem je pomemben tudi proces za upravljanje likvidnosti, kateri mora biti voden tako, da zaposleni v financah resnično pravočasno opravijo plačilo računa, v kolikor želijo koristiti popust na kupnino. 

Predčasno plačilo pa zna biti v mnogih situacijah precej oteženo, več o tem si preberite v naslednjem poglavju.

Kako zmanjšana likvidnost podjetja otežuje koriščenje popusta za predčasno plačilo?

likvidnost-podjetja

Da bi lažje razumeli, kaj je zmanjšana likvidnost, je potrebno najprej razložiti kaj pomeni likvidnost podjetja. Likvidnost pomeni kratkoročno plačilno sposobnost podjetja. Natančneje pa zmožnost, da je v vsakem trenutku zmožno poplačati vse svoje tekoče obveznosti. 

Motnje z likvidnostjo nastanejo takrat, ko podjetje proda blago in/ali storitve z odloženim rokom plačila. Odložen rok plačila pomeni, da kupec čaka na lasten denar od 30, 60, 90 in celo 120 dni.

V kolikor podjetje večjemu številu kupcev nudi odložen rok plačila, se ob tem srečuje s kreditnim tveganjem.

Le-to pa pomeni, da zaradi dolgih plačilnih rokov, ki jih podjetje nudi kupcem, tvega možnost zamujanja s plačili. Pri tem se lahko odvije celo najbolj negativen scenarij in plačila nikoli ne prejme. Vse to zajema pojav plačilne discipline, ki smo ga omenili v prejšnjem poglavju.

Plačilna nedisciplina posledično povzroča likvidnostno tveganje, saj podjetja zaradi likvidnostnega manjka niso zmožna poravnati lastnih dobaviteljev, izplačati plač zaposlenim, poravnati dajatev, obratovalnih stroškov itd.

Posledično to pomeni, da likvidna sredstva podjetij ne zadoščajo potrebam po plačilu stroškov, zaradi česar podjetje ne more koristiti popusta za predčasno plačilo dobavitelja. 

To preprosto pomeni, da zaradi dolgega čakanja na denar s strani lastnih kupcev ne more koristiti popusta lastnega dobavitelja, kar bi mu kot že omenjeno, prineslo celo prihranek pri stroških.

V primeru zmanjšanje likvidnosti in motenj v denarnem toku imamo kot Prva finančna agencija na voljo več rešitev. V sklopu teh ponujamo finančne rešitve, s katerimi je mogoče zagotoviti likvidnost podjetja v sorazmerno krajšem časovnem obdobju.

Čeprav obstaja več možnih finančnih storitev za ohranjanje in izboljšanje likvidnosti podjetij, bomo v naslednjem poglavju največ pozornosti namenili dvema oblikama financiranja.

Kako lahko podjetja s pomočjo finančnih storitev “odkup terjatev” in “faktoring” koristijo popust za predčasno plačilo dobavitelja?

izracun-bonitete-podjetij-izracun-bonitetne-informacije

Podjetja lahko s pomočjo odkupa terjatev in faktoringa koristijo popust za predčasno plačilo dobavitelja na način, da prodajo vse svoje terjatve do kupcev specializirani faktoring hiši.

S prodajo terjatev zagotovijo sveža denarna sredstva, s pomočjo katerih se izboljša likvidnost in stabilnost denarnega toka.

V prejšnjem poglavju smo izpostavili problematiko dolgih plačilnih rokov in posledično zaradi tega tudi na zmanjšano likvidnost podjetij.

V tem poglavju pa želimo podrobneje predstaviti že omenjeni obliki financiranja. 

Obema je skupno to, da omogočata prodajo terjatev specializiranim faktoring hišam. Posledično podjetja za prodano blago in/ali opravljeno storitev prejmejo sveža denarna sredstva v krajšem časovnem obdobju.

Razlikujeta se v tem, da odkup terjatev velja za enkraten dogodek, kjer podjetje odproda vse svoje terjatve. Faktoring pa predstavlja prodajo terjatev do enega ali več kupcev in to za daljše časovno obdobje.

Predstavlja finančno storitev, ki se uporablja predvsem za financiranje malih podjetij, pa tudi za srednje velike in hitro rastoča podjetja.

S pomočjo faktoringa se podjetje lahko dlje časa financira in ohranja kratkoročno plačilno sposobnost ter tudi dolgoročno plačilno sposobnost oz. solventnost.

Katere vrste faktoringa poznamo?

Obstaja več vrst faktoringa: domači faktoring, mednarodni faktoring, dobaviteljski faktoring.

Posebnost mednarodnega faktoringa je ta, da v eni sami rešitvi zajema kar 3 storitve in sicer odkup terjatev, zavarovanje terjatev in preverbo bonitete v aplikaciji EBONITETE.SI.

Preverba bonitete poslovnega partnerja (kupca) prav tako (sicer posredno) vpliva na lastno likvidnost. Vas zanima kako? Vabljeni k branju naslednjega poglavja.

Kako bilanca stanja in izkaz poslovnega izida zagotavljata ključne vhodne podatke pri ocenjevanju tveganja podjetja?

bilanca-stanja-izkaz-poslovnega-izida

Glede na veljavno zakonodajo bilanca stanja in izkaz poslovnega izida predstavljata osnovna in obvezna računovodska izkaza, ki ju je podjetje dolžno enkrat na leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES.

Izkaz poslovnega izida skozi evidenco prihodkov in odhodkov priča o tem, kako je podjetje v določenem letu poslovalo oz. ustvarjalo. Medtem pa bilanca stanja razkriva informacijo o tem, kaj je s tem poslovanjem ustvarilo oziroma kako se je njegovo premoženje spremenilo po letu poslovanja.

V skladu z zapisanim lahko trdimo, da bilanca stanja in izkaz poslovnega izida predstavljata osnovo za izračun bonitetne ocene poslovnega subjekta oz. pogoj za kredibilno ugotavljanje bonitete podjetij.

Oba računovodska izkaza zagotavljata ključne vhodne podatke pri ocenjevanju tveganja podjetja, ki ga strokovno imenujemo bonitetna ocena. Prav tako pa sta oba predmetna računovodska izkaza nepogrešljiv vir podatkov za vsa bonitetna poročila.

V naslednjem poglavju si preberite, kako preverba bonitetne informacije posameznega subjekta vpliva na lastno likvidnost podjetja.

Kako preverba bonitetne informacije v aplikaciji E BONITETE.SI posredno vpliva na likvidnost lastnega podjetja?

e-bonitete-si-likvidnost-bonitete-bonitetne-informacije

V primeru, da se podjetje podaja v posel s podjetjem s “slabšo” bonitetno oceno, se stopnja tveganja za možnost neplačila drastično poveča.

Iz tega razloga poudarjamo pomen procesa za upravljanje s tveganji. Omenjen proces poleg drugih ukrepov zajema tudi preverbo bonitete podjetja v eni izmed bonitetnih aplikacij. V mislih imamo bonitetno aplikacijo E BONITETE.SI, ki jo je razvila naša sestrska družba Prva bonitetna agencija d.o.o.. 

Na tem mestu izpostavljamo neizpodbitno dejstvo; v poslovnem okolju so tveganja redno prisotna in se jim ni mogoče v celoti izogniti.

Podjetja tvegajo z vsakim novim poslom, kar ima lahko katastrofalne finančne posledice, zaradi česar lahko pride do nelikvidnosti oziroma celo insolventnosti podjetja.

Preverba bonitete (bonitetne informacije) podjetju razkriva celovito sliko o poslovanju partnerja in s tem tudi njegove plačilne sposobnosti in navade. Ob tem nas praksa venomer opozarja, da je lastna likvidnost odvisna od plačilnih navad in sposobnosti obstoječih oz. potencialnih poslovnih partnerjev. 

Zatorej vsem podjetjem svetujemo, da naj posvojijo misel o tem, da bi preverba bonitete poslovnega partnerja morala postati prva naloga in eden izmed pomembnejših ukrepov v procesu upravljanja s tveganji v poslovnem okolju.

Preverba bonitete namreč zagotavlja ažurnost in transparentnost informacij. S pomočjo le-teh je mogoče ustvariti celovito sliko o poslovanju partnerja in si s tem pridobiti jasno oceno o tem, ali je poslovni partner finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Več o bonitetah in izračunu bonitet si lahko preberete v članku “Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete“.

 

Povzetek

Tekom prispevka smo pisali o poslovnih tveganjih, ki se jim v resnici ni mogoče v celoti izogniti. Poslovna tveganja, predvsem kreditno tveganje, povzroča težave z likvidnostjo mnogih podjetij.

Posledično pride do tega, da popust za predčasno plačilo dobaviteljev ostane neizkoriščen. Podjetje zaradi težav z likvidnostjo namreč ne zmore predčasno poplačati dobavitelja.

V prispevku smo omenili tudi, da obstaja rešitev za težave z likvidnostjo in sicer v obliki finančnih storitev, ki ju imenujemo odkup terjatev in faktoring. V kolikor se tudi vsi spopadate z dolgimi plačilni roki in potrebujete financiranje poslovanja, vas vabimo, da z nami stopite v stik. Z veseljem vam bomo pomagali.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija