Terjatev banke ali terjatev faktoring hiše?

Če vas zanima, kaj je terjatev banke in kako finančne storitve, ki jih ponujajo različne faktoring hiše, pripomorejo k likvidnosti podjetij, vas vabimo k branju tega prispevka.

Razlogi za odkup terjatev oz. prodajo terjatev

Terjatev banke pomeni, da je slednja svojim komitentom odobrila kredit ali pa od različnih podjetij odkupila terjatve, za katere ob datumu zapadlosti terja dolžnike terjatev. Bančna posojila in druge oblike financiranja (posojila za podjetja) dandanes predstavljajo finančne instrumente, s katerimi je mogoče zagotoviti likvidnost podjetja in stabilnost denarnega toka.

Zagotavljanje likvidnosti je del vsakdanjega poslovanja številnih podjetij. Prav tako tudi iskanja najbolj primernih načinov financiranja in dostopa do sredstev. Iz tega razloga je potreba po različnih oblikah financiranja precej velika.

Bančne institucije niso edine ustanove, ki svojim strankam nudijo različne oblike za financiranje poslovanja.

Obstajajo namreč različne institucije in finančne hiše, ki nudijo specializirane finančne storitve. S pomočjo slednjih (lahko) podjetja izboljšajo likvidnost.

Dve izmed omenjenih finančnih storitev imenujemo odkup terjatev oz. prodaja terjatev ter faktoring. Pogosto sta uporabljeni s strani malih (financiranje malih podjetij, srednje velikih in hitro rastočih podjetij. Še posebej sta ti dve obliki financiranja priljubljeni v zadnjih letih, torej tudi v “koronačasu”.

Podjetja si zaradi vedno daljših  plačilnih rokov s strani kupcev, želijo denarna sredstva prejeti v najkrajšem možnem času. S prejetimi sredstvi bodo poplačala obveznosti do dobaviteljev. To je razlog za povečanje povpraševanja po različnih oblikah financiranja. S pomočjo slednjih lahko podjetje v sorazmerno kratkem času proda svoje terjatve, posledično pa s tem ustvari pot do prejetja svežih denarnih sredstev.

Odkup terjatev in njena sorodna oblika financiranja (faktoring) predstavljata alternativo kreditu na banki. Dejstvo je, da so pogoji za najem kredita strogi in v številnih primerih zahtevajo dodatna zavarovanja, spremljajo ga tudi visoke obresti. Dodatna slabost kredita je ta, da je postopek zapleten in dlje trajajoč v primerjavi z odkupom/prodajo terjatev ter faktoringom.

 Razlogi za odkup terjatev oz. prodajo terjatev

Razlogi za odkup terjatev oz. prodajo terjatev

Na plačilo ni potrebno čakati

Prednost prodaje terjatev je v tem, da podjetje v sorazmerno kratkem času prejme plačilo za prodane terjatve.

Do finančnih sredstev brez večje zadolženosti 

Odkup terjatev/prodaja terjatev ne ustvarja zadolženosti, saj faktoring družba ne posoja denarja, temveč so vir financiranja podjetij pravzaprav nezapadle terjatve.

S prodajo terjatev do optimizacije bilance

S prodajo terjatev podjetje zniža svoje terjatve in s tem pridobi sveža denarna sredstva, s katerimi prosto razpolaga. S potezo prodaje terjatev podjetje izboljša strukturo na aktivni strani bilance, pa tudi finančno ravnotežje kot razmerje med strukturo pasive in aktive. Izboljšana struktura bilance pa pomeni tudi boljšo bonitetno oceno.

Upravljanje terjatev prevzame faktoring hiša

Podjetja tekom poslovanja sama poskrbijo za upravljanje terjatev in svoje kupce redno opominjajo o zapadlosti računov, zaradi česar je potrebna tudi dobra optimizacija časa. 

Posebnost prodaje terjatev faktoring družbi je v tem, da faktoring družba nase prevzame skrb za upravljanje terjatev, medtem pa se podjetje lahko v celoti posveti oz. svoj čas vlaga v primarno dejavnost. To godi predvsem malim podjetjem, ki znotraj organizacije nimajo oddelka za izterjavo.

Skrb za lastno likvidnost vključuje tudi preverbo bonitete poslovnega partnerja oz. preverbo njegove bonitetne ocene

Kot faktoring hiša se zaradi specifičnih finančnih storitev, vsakodnevno srečujemo z veliki poslovnimi tveganji. Za naš obstoj je tako izjemno pomembno, da ocenimo tveganja poslovnih partnerjev ter njihovih dolžnikov še preden vstopimo v nov posel.

V namene preverjanja poslovanja podjetij je našo sestrsko podjetje Prva bonitetna agencija d.o.o. razvila uporabniku prijazno bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI. Z uporabo aplikacije lahko prav vsako podjetje preveri boniteto (sedanjega ali bodočega) oz. bonitetne informacije poslovnega partnerja.

S preverbo bonitete je mogoče hitro dostopati do bonitetne ocene in si ustvariti celovito sliko o poslovanju podjetja. Obenem pa dodatno oceniti, ali je poslovni partner finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

S preverbo bonitete partnerja, je prav tako mogoče zmanjšati in omejiti poslovna tveganja. Pri tem je potrebno poudariti, da tveganj v resnici ni mogoče v celoti odpraviti. 

Slovensko poslovno okolje je podvrženo številnim tveganjem, eno izmed njih je zagotovo kreditno tveganje. Ta se pojavi takrat, ko podjetje odproda blago in/ali storitve ne odložen rok (od 30 do 90 ali celo več dni). Plačilni roki v Sloveniji so že v osnovni nesorazmerno dolgi in povzročajo motnje denarnega toka.

V praksi to pomeni, da podjetje čaka na denar od svojega kupca od 30 do 90 ali celo več dni. Tovrstno transakcijo imenujemo kreditno tveganje. Kreditno tveganje predstavlja možnost, da opravljena storitev ali prodani produkti ne bodo nikoli plačani. V tem primeru govorimo o plačilni nedisciplini.

Kaj pomeni upravljanje s tveganji in ohranjanje likvidnosti podjetja?

Kaj pomeni upravljanje s tveganji in ohranjanje likvidnosti podjetja?

Obvladovanje tveganj oz. upravljanje s tveganji predstavlja proces (skupek pravil, pristojnosti, odgovornosti in aktivnosti) za ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje in obvladovanje tveganj.

Vodstvo vsakega podjetja mora delovati v skladu z ukrepi za upravljanje tveganja in prav tako upoštevati vsa tveganja, ki jim je družba (ali bi jim lahko bila) izpostavljena tekom poslovanja.

Obvladovanje tveganj je lahko uspešno le tako, da podjetje ohranja kratkoročno plačilno sposobnost (likvidnost podjetja) pa tudi dolgoročno plačilno sposobnost. Za slednje velja, da ohranja in si redno prizadeva za izboljšanje likvidnosti podjetij. Pri tem ohranjanje likvidnosti pomeni, da podjetje redno plačuje tekoče obveznosti v določenem časovnem obdobju.

Ne glede na to, da je možnosti za obvladovanje tveganja neplačil več, je lahko prav vsak primer unikaten in potrebuje obsežno obravnavo s strani finančnih strokovnjakov.

Uvodoma smo omenili obliki financiranja “odkup terjatev/prodaja terjatev” in “faktoring”, katere lahko poimenujemo tudi finančna instrumenta, s katerima je mogoče obvladovati kreditno tveganje, ki je del finančnih tveganja v poslovnem okolju.

Dodatno pa ukrep preverbe bonitete sedanjih in bodočih poslovnih partnerjev, pri čemer bonitetna ocena priča o (ne)uspešnem poslovanju določenega podjetja. Le tako lahko v primeru “dobre” bonitetne ocene govorimo o neke vrste zagotovilu, da gre pri preučevanem poslovnem partnerju za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

 

V kolikor tudi vas zanima kaj pomeni terjatev banke in zakaj je prodaja terjatev faktoring hiši predstavlja hiter način za pridobitev svežih denarnih sredstev in s tem likvidnost podjetja, nam to sporočite. Z veseljem vam bomo pomagali poiskati rešitev za vas.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija