Terjatve do kupcev in kako optimizacija upravljanja terjatev izboljša likvidnost podjetja

Optimizacija upravljanja terjatev je zelo pomembna za vas podjetja, še posebej za tista, ki imajo težave z likvidnostjo in motnjami v denarnem toku, kar vpliva na likvidnost podjetja. V kolikor vas optimizacija upravljanja terjatev podrobneje zanima pa tudi to, kaj so terjatve do kupcev, si lahko preberete ta prispevek.

terjatve-do-kupcev

Terjatve do kupcev so tiste terjatve, ki nastanejo v povezavi s prodanim blagom, proizvodi in opravljenimi storitvami. Povečanje kratkoročnih terjatev do kupcev nastopi takrat, kadar so prodano blago, proizvodi, opravljene storitve pa tudi druga sredstva prodani na odložen rok oz. na odloženo plačilo (rok plačila do enega leta). Več o težavah, ki jih povzročajo plačila na odložen rok si lahko preberete v prispevku “Dolgi plačilni roki v Sloveniji vodijo do zamud pri plačilu.”

V povezavi s terjatvami do kupcev je pomembno vzpostaviti proces za upravljanje terjatev. Le-ta zajema pomembne aktivnosti, ki se izvajajo v želji, da se ohrani likvidnost podjetja. Podjetje lahko ohranja likvidnost s pomočjo različnih ukrepov, o čemer bomo pisali v enem izmed naslednjih poglavij.

Splošni nasveti

V tem poglavju bomo predstavili splošne nasvete, s pomočjo katerih je mogoče kot podjetje poskrbeti za lastno likvidnost.

1. Jasen in natančen zapis datuma zapadlosti na račun

Mnoga podjetja dandanes poslujejo s svojimi kupci na odložen rok plačila. To pomeni, da na svoj denar čakajo 30, 60, 90 ali celo več dni in da imajo t.i. terjatve do kupcev.

Ko podjetje posluje “na odložen rok plačila”, je na račun smiselno navesti točen datum plačila (npr. 25. 3. 2022), kot pa navesti “datum zapadlosti: 30 dni”. Na ta način se prepreči morebitne nesporazume in izgubo časa, ki bi se porabil za dodatno pojasnjevanje, kar bi vodilo v zamujanje s plačili.

2. Izdaja računa v najkrajšem možnem času

Kot vemo, ima vsaka terjatev svoj račun. Podjetje naj takoj ob prodaji blaga in/ali storitev izda račun in dobro preveri, ali so zapisani podatki pravilni. Že majhne napake pri izdanem računu lahko vodijo v zamujanje s plačili.

3. Tveganje poslovanja je mogoče zmanjšati s sprotnimi plačili

V kolikor podjetje sodeluje s kupcem na daljši rok (dolgotrajen projekt), se naj dogovorita o sprotnih plačilih. Sprotna plačila so nižje vrednosti, zatorej jih kupec praviloma lažje poravna. Hkrati je za sprotna plačila potrebno voditi natančno dokumentacijo za blago in/ali storitve, ki pripomore k boljšemu upravljanju in nadzoru nad terjatvami. Hkrati pa točna evidenca sprotnih plačil preprečuje nadaljnje nesporazume.

4. Natančen nadzor nad terjatvami

V primeru, da se pokažejo znaki plačilne nediscipline, je potrebno hitro odreagirati in kupca na plačilo opomniti v najkrajšem možnem času. Možen scenarij je tudi ta, da je kupec preprosto pozabil plačati račun, a je hitro ukrepanje in “prijazen” opomnik pravilen ukrep ob zamujanju s plačili s strani kupca.

5. Celovito spremljanje kupca

Še preden podjetje vstopi v nov posel s kupcem, je potrebno preveriti poslovanje le-tega in oceniti tveganje poslovanja z njim. Dandanes je to mogoče enostavno in hitro preveriti v aplikaciji EBONITETE.SI, ki ponuja jasen vpogled v bonitetne ocene poslovnih partnerjev in s tem možnost, da si podjetje ustavi jasno in celovito sliko o poslovanju partnerja (kupca).

Kako optimizirati upravljanje terjatev in zakaj prihaja do slabih terjatev?

upravljanje-terjatev

Poleg ukrepov, ki smo jih omenili v prejšnjem poglavju, je mogoče optimizirati upravljanje terjatev na način, da podjetje spodbuja pravočasna plačila (terjatve do kupcev) in izvaja aktivnosti, s pomočjo katerih lahko izboljša plačilno disciplino pri svojih kupcih.

Podjetje lahko svoje kupce k predčasnemu plačilu spodbudi tako, da jim ponudbi večji popust, v kolikor blago in/ali storitve poplačajo pred zapadlostjo.

V kolikor to ne pomaga lahko podjetje uvede “kazen”, to pomeni zamudne obresti, ki jih mora kupec plačati poleg glavnice. Obresti za zamujena plačila so lahko učinkovita pri izboljšanju plačilne discipline kupcev.

Podjetja lahko kupcem ponudijo obročna plačila. Če z delnimi plačili nastanejo novi stroški, jih naj krijejo obresti za obročno plačevanje. V kolikor je plačilo razdeljeno na obroke, kupci lažje poravnajo obveznosti. To pomeni, da se se podjetje učinkovito izogne slabim terjatvam in pridobi svoj denar.

V kolikor izterjava terjatev podjetju vzame preveč časa, ali  za to nima usposobljenega kadra, je terjatve do kupcev enostavneje prepustiti strokovnjakom v finančnih hišah kot je tudi naša Prva finančna agencija d.o.o., kjer se aktivno in profesionalno ukvarjamo z izterjavo terjatev.

Dodatno nudimo rešitve za izboljšanje likvidnosti v obliki finančnih storitev odkup terjatev in faktoring, kjer z odkupom nezapadlih terjatev omogočimo, da kot podjetje hitro pridobite sveža denarna sredstva in s to rešitvijo ohranite likvidnost podjetja.

Več o odkupu terjatev in faktoringu si lahko preberete v naslednjem poglavju.

Na tem mestu pa se bomo posvetili temu, kaj so slabe terjatev zakaj prihaja do njih prihaja. Plačilna nedisciplina je v poslovnem okolju še zmeraj negativna praksa. Kupci računov pogosto ne plačujejo v roku. S tem pridobijo nekaj fleksibilnosti, likvidnosti ter seveda lažje razpolagajo s svojimi sredstvi. Vzroki za nastanek slabih terjatev so tako različni in najpogostejši razlogi za zamujanje s plačili so:

  • kupec sam ne prejme pravočasnih plačil od svojih kupcev, kar vodi v likvidnostne težave.
  • kupec koristi popuste pri dobaviteljih, kar pomeni, da so dobavitelji prvi, katerim bo poravnal vse obveznosti,
  • insolventnost,
  • težave s kadrom itd.

Kako finančni storitvi (faktoring in odkup terjatev) ohranjata likvidnost podjetja ter stabilnost denarnega toka?

faktoring-odkup-terjatev-likvidnost-podjetja

Odkup terjatev predstavlja obliko financiranja, z uporabo katere si podjetje v sorazmerno kratkem času pridobi sveža denarna sredstva in na ta način ohranja likvidnost podjetja. Le-to pomeni kratkoročno plačilno sposobnost, zaradi katere je v danem trenutku zmožno poplačati vse obveznosti (plače do zaposlenih, dobavitelji, obratovalni stroški itd.).

Odkup terjatev praviloma velja za enkraten dogodek in je namenjen podjetjem, ki svoje blago in/ali storitev prodajajo na odložen rok plačila, s tem pa nastanejo terjatve do kupcev. Dodatno je namenjen tudi podjetjem, ki potrebujejo sveža denarna sredstva za širitev poslovanja na druge trge, nove investicije ali splošno rast podjetja. 

V kolikor si želi podjetje zagotoviti dolgotrajnejšo obliko financiranja, si lahko pomaga z obliko financiranja, ki jo imenujemo faktoring. Od odkupa terjatev se razlikuje v tem, da omogoča odkup terjatev do enega ali več kupcev za daljše časovno obdobje. Le-to je določeno v pogodbi, ki jo podjetje sklene s finančno hišo oz. faktoring hišo.

Faktoring je v primerjavi s sorodno obliko financiranja odkupom terjatev širša in dolgoročnejša oblika financiranja. Pri faktoringu se financirajo vse obstoječe in bodoče terjatve do izbranega ali več kupcev. Obstaja več vrst faktoringa:

  • domači,
  • dobaviteljski,
  • in mednarodni faktoring.

Slednji omogoča tudi zavarovanje terjatev tujih kupcev, kar pomeni, da so terjatve do kupcev v tujini zavarovane pred tveganjem neplačil s strani tujih kupcev.

Kako preverba bonitete (bonitete prijava) oz. redno spremljanje poslovanja kupcev pripomore k optimalni likvidnosti podjetja

bonitete-prijava-preverba-bonitete-likvidnost-podjetja

Spremljanje kupcev je eden izmed pomembnejših ukrepov za ohranjanje likvidnosti podjetja. Svetuje se predvsem tistim podjetjem, katera se dnevno soočajo s številnimi poslovnimi tveganji vezanimi na poslovanje partnerja (kupca). Lastna likvidnost in denarni tok sta namreč odvisna od plačilne sposobnosti kupca. 

Iz tega razloga bi prvo opravilo vsakega uspešnega podjetja moralo biti povezano s preverbo poslovanja oz. preverbo ocene tveganja izbranega poslovnega partnerja, ki nastopa v vlogi kupca.

Preverba bonitete (bonitete prijava) v aplikaciji EBONITETE.SI omogoča, da podjetje v sorazmerno kratkem času oceni tveganje poslovanja z izbranim podjetjem. To je potrebno storiti še pred samim vstopom v nov posel z obstoječim in bodočim poslovnim partnerjem.

Aplikacija tako ponuja zbir vseh finančnih (bilanca stanja) pa tudi nefinančnih kazalnikov (davčni dolg, tožbe, blokade, plačilne navade itd) in s tem celovit vpogled v poslovanje izbranega poslovnega partnerja (kupca).

Hkrati omogoča prikaz celovitega poslovanja z enotno bonitetno oceno. Vsi zgoraj omenjeni parametri (pa tudi drugi) umeščajo posamezno podjetje v točno določen “razred tveganja”.

Le-ta nam pove, da je poslovanje s podjetjem, ki ima “slabšo” bonitetno oceno, večje ter poslovanje s podjetjem z “boljšo” bonitetno oceno, manjše.

Več o boniteti pa tudi o izračunu bonitete si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

Tekom prispevka smo pisali, da lahko odkup terjatev kot tudi faktoring v okviru aktivnosti “upravljanje terjatve do kupcev”, poleg preverbe bonitete kupca (bonitete prijava) oz. poslovnega partnerja glede na dane gospodarske razmere označimo za najbolj primerne ukrepe, ki vplivajo na optimalno likvidnost podjetja.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija