Obvestilo o izvajanju videonadzora

OBVESTILO ZAPOSLENIM IN ZUNANJIM OSEBAM O IZVAJANJU VIDEONADZORA

Na podlagi tretjega odstavka 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022; ZVOP-2) vas obveščamo, da podjetje Prva finančna agencija d.o.o., Podružnica Limbuš, na osnovi sklepa z dnem 01.02.2009 izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja. Videonadzor se izvaja nad parkirišči poslovne stavbe, nad vsem dostopi (vhodi) v poslovno stavbo ter nad hodniki poslovne stavbe.

Podjetje Prva finančna agencija d.o.o. , kot lastnik poslovnih prostorov poslovne stavbe na naslovu Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš izvaja dejavnost finančnih storitev. Posledično zaradi narave poslov obstaja rizik ogrožanja zaposlenih s strani strank, kakor tudi povečan rizik protipravnega vstopa (vloma) v poslovne prostore družbe. Zaradi takšne ocene tveganja je utemeljen razlog za izvajanje videonadzora poslovne stavbe. Glede na naravo dejavnosti se ocenjuje, da namena ni mogoče doseči z uporabo milejših sredstev.

1. Upravljalec videonadzornega sistema in kontaktni podatki upravljalca:

Prva finančna agencija d.o.o., Podružnica Limbuš, Limbuška c. 2, 2341 Limbuš

Kontaktni podatki: tel. št. 08 /200-37 30, e-naslov: info@prvafina.si

Spletna stran: https://www.prvafina.si

Odgovorna oseba: direktor oz. od direktorja pooblaščena odgovorna oseba

2. Pravna podlaga izvajanja videonadzora

Podjetja Prva finančna agencija d.o.o. obdeluje osebne podatke pridobljene na podlagi videonadzora na podlagi ZVOP-2 za namene zagotavljanja varovanja oseb in premoženja. Osebne podatke obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov, in zagotavljamo, da jih ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretjim osebam brez ustrezne zakonske podlage oz. predhodnega obvestila in vašega soglasja. Podjetja Prva finančna agencija d.o.o. osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v države zunaj EGP/EU.

3. Informacije v zvezi z izvajanjem videonadzora

Videonadzora se izvaja na območjih, kjer je to potrebo skladno z namenom videonadzora to je nad parkirišči poslovne stavbe, nad vsemi dostopi (vhodi) v poslovno stavbo ter nad hodniki poslovne stavbe. Pisarniški prostori in drugi delovni prostori niso pod videonadzorom.

Zbirka posnetkov videonadzora vsebuje posnetek posameznika (slika), kraj posnetka, datum in čas posnetka, čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju. Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, ki se nahaja na lokaciji izvajalca videonadzora. Posnetki se hranijo največ šest mesecev po nastanku, nato se samodejno izbrišejo.

Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora, ima direktor podjetja in s strani direktorja pooblaščene osebe.  Vaši osebni podatki se lahko posredujejo tudi tretjim osebam (npr. pristojnim državnim organom), če nam takšno obveznost posredovanja naloga zakon. Vsi vpogledi v podatke in posnetke se evidentirajo v obrazcu Evidenca uporabe  videonadzornega sistema.

4. Informacije o pravicah posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja (obvestilo, da se izvaja videonadzor je na vidnem mestu), do dostopa podatkov (seznanitev s posnetkom), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. Posameznik lahko pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov uveljavlja s pisno zahtevo poslano na naslov Prva finančna agencija d.o.o., Limbuška c. 2, 2341 Limbuš ali na elektronski naslov: info@prvafina.si.

5. Pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko poda pritožbo pri naslednjem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, elektronska pošta: gp.ip@ip-rs.si

Prva finančna agencija