Financiranje podjetij iz naslova prodaje terjatev je alternativa najemu kredita, katera omogoča ugodno financiranje poslovanja

Vas zanima, kakšne so možnosti za financiranje podjetij in kateri vir za financiranje poslovanja je v Sloveniji vse bolj priljubljen?

Financiranje podjetij oz. financiranje poslovanja le-teh predstavlja enega izmed ključnih izzivov uspešnega delovanja

Financiranje podjetij je ustaljena praksa v poslovnem svetu. Tako obstoječa, kot novoustanovljena podjetja (financiranje startup podjetij) potrebujejo vir financiranja.

Namreč, zgolj dobra osnova za uspešen zagon oz. rast podjetja (odlična poslovna ideja in dobra ekipa), pogosto nista dovolj za uspešen preboj ali obstoj pravne osebe.

Za uspešen začetek poslovne poti in obstoj le-te je na prvem mestu lastniški kapital podjetja.

Financiranje podjetij in lastniški kapital podjetja

Lastniski-kapital-so-vsa-sredstva-ki-jih-podjetje-poseduje_financiranje_Prva-financna-agencija

V skladu z zgornjo navedbo, pa v lastniški kapital niso všteti stroški in morebitna posojila za podjetja.

Medtem, ko lahko osnovni kapital razložimo kot trajen vir financiranja, katerega so priskrbeli ustanovitelji podjetja ali je ta nastal z uspešnim poslovanjem podjetja, lahko kapital pojmujemo tudi kot obveznost do ustanoviteljev podjetja/lastnikov.

Financiranje poslovanja podjetij iz notranjih in zunanjih virov financiranja

Notranji_ali_zunanji_vir_za_financiranje_poslovanja

Strategija za financiranje podjetja mora na prvo mesto postaviti notranje vire financiranja, hkrati pa vzeti v obzir dejstvo, da so zunanji viri financiranja podjetja vedno bolj privlačni v poslovnem svetu. O tej tematiki bomo pisali v nadaljevanju prispevka.

Podjetja optimalno notranje financiranje dosežejo z dobrim gospodarjenjem, natančneje s kombinacijo hitre in čim večje prodaje ter optimizacije stroškov poslovanja (ang. “bootstraping”).

Dandanes poznamo kar nekaj podjetij, katerih poslovni začetki izhajajo iz domače garaže, kar priča o smiselnosti optimizacije stroškov poslovanja.

Kljub uspešni optimizaciji stroškov podjetja in pridobitvi prvih strank se pogosto zgodi, da podjetje izčrpa vse lastne vire financiranja (kapital). Na tem mestu se pojavi potreba po zunanjih virih za financiranje poslovanja.

Financiranje podjetij: zunanji viri za financiranje poslovanja

Cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje, pri čemer se uspešnost lahko meri na različne načine. 

Ko je govora o merjenju gospodarske uspešnosti, predstavljata podlago in primarni vir podatkov bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

Dejstvo je, da je uspešnost poslovanja odvisna tudi od primernega oz. pravilnega financiranja podjetja, zato sta zgoraj omenjena izkaza bistvenega pomena pri sprejemanju odločitev za optimalno financiranje poslovanja podjetja, še posebej z vidika ustrezne ročnosti virov.

Financiranje podjetij se v sklopu zunanjih virov financiranja deli na kratkoročna in dolgoročna financiranja.

V nadaljevanju bomo omenili najpogostejše oblike financiranja iz zunanjih virov.

V kolikor vas podrobneje zanima tematika o alternativnih načinih financiranja, vas vabimo k branju prispevka “Posojila za podjetja in alternativni načini zagotavljanja likvidnosti“.

Najpogostejse-oblike-financiranja-iz-zunanjih-virov_posojila-za-podjetja_Prva_financna_agencija
Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva so načini financiranja na občinski, nacionalni in evropski ravni ter so namenjena spodbujanju podjetništva.

Pozitivna lastnost le teh je, da so to nepovratna sredstva, ki jih ni potrebno vračati.

Seveda mora podjetje zagotoviti podrobno in kompleksno dokumentacijo in ni skrivnost, da je birokracija za prijavo na razpis zapletena in tudi samo poročanje ni ravno enostavno.

Dolžniški viri financiranja

Financiranje podjetij oz. financiranje poslovanja je mogoče tudi iz naslova dolžniških virov financiranja. Najbolj znani viri dolžniškega financiranja so krediti in lizingi.

Kredit lahko označimo kot najmanj “prijazno” obliko financiranja podjetij (predvsem za mlada podjetja – “startup podjetja”).

Pogoji za pridobitev kredita so jasni in bazirajo na odnosu do zgodovine poslovanja podjetij.

Zgodovina podjetja mora biti v finančnem smislu stabilna, obenem pa mora podjetje transparentno prikazati, da bo svoje finančne obveznosti izvrševalo dosledno (plačilo mesečnih obrokov kredita).

Krediti

Krediti zahtevajo tudi ustrezno zavarovanje, kar še dodatno oteži možnost pridobitve kredita mladim podjetjem.

Hkrati so banke tudi manj prilagodljive in so njihovi postopki za odločanje daljši, v primerjavi s prilagodljivejšo storitvijo faktoringa.

Faktoring

Faktoring sodi med vse bolj uveljavljene oblike za financiranje podjetij iz naslova dolžniškega vira financiranja.

Tematiko o tem, zakaj je faktoring v Sloveniji vedno bolj priljubljen vir financiranja podjetij, bomo posvetili celotno poglavje v nadaljevanju tega prispevka.

Lastniški viri financiranja

Financiranje poslovanja je možno tudi s pomočjo poslovnih angelov in črpanja sredstev iz skladov tveganega kapitala.

Investitor se pri tovrstnih naložbah zaveda velikega tveganja in ga sprejme brez možnosti zavarovanja naložbe.

To pa razkriva drugo plat naložbe, saj želi investitor zaradi velike naložbe prejete tudi večji donos.

Za to poskrbi lastniški del pasive bilance, saj investitor zaradi investicije v večina primerih postane (manjšinski) solastnik podjetja, donos pa realizira s prodajo svojega deleža lastništva čez nekaj let.

Posojila podjetju s strani poslovnih angelov lahko znašajo med 100.000 – 500.000€, medtem ko lahko posojila s strani skladov tveganega kapitala znašajo tudi nekaj milijonov evrov.

Faktoring ali prodaja terjatev – najhitrejša pot do likvidnih sredstev

Dolgoročni viri financiranja so perspektivna oblika financiranja. Mednje štejemo tudi faktoring.

Faktoring je storitev, kjer podjetje odproda vse svoje terjatve in pomeni trajen odkup terjatev (za daljše časovno obdobje), saj določeno podjetje odstopi terjatev do kupcev in se s tem redno financira na podlagi prodaje blaga oz. opravljenih storitev.

Medtem, ko je odkup terjatev ali odprodaja terjatev enkratni dogodek. Izraz faktoring izhaja iz angleške besede “factor” (ang. “factoring”), ki poenostavljeno pomeni posrednik.

Podjetje (Prva finančna agencija, d.o.o.), ki se ukvarja s storitvijo faktoring, imenujemo faktoring hiša.

Faktoring predstavlja takojšen vir za financiranje poslovanja in zavarovanje pred tveganjem neplačila kupcev, kar sicer poznamo tudi kot samostojno storitev “zavarovanje terjatev”.

Postopek faktoringa poleg zavarovanja terjatev, zajema tudi preverbo bonitetne ocene, in sicer prek aplikacije EBONITETE.SI (bonitete podjetij), ki jo je razvila družba Prva bonitetna agencija.

Postanite-financno-likvidni-jutri-zato-ze-danes-prodajte-svoje-terjatve_financiranje_poslovanja_Prva-financna-agencij
Vir financiranja naj bodo vaše terjatve in ne posojila na bankah.

Faktoring je finančni instrument, ki podjetju omogoča zagotavljanje likvidnosti in zdrav denarni tok.

Hkrati pa ga lahko označimo kot celovito rešitev za obvladovanje tveganja neplačila, o čemer je podrobnejša obrazložitev podana v prispevku na temo ”Upravljanje s tveganji”.

Potek za domači faktoring - Prva finančna agencija
Faktoring predstavlja takojšen vir financiranja

Faktoring vam v primerjavi s kreditom na banki zagotavlja takojšen vir financiranja, kar je na ravni poslovanja in zagotavljanja likvidnosti podjetja še toliko bolj pomembno. Hkrati pa omogoča večjo predvidljivost in hitro obračanje sredstev, s čimer se lahko rast podjetja drastično spremeni. Financiranje podjetij (mala, srednja podjetja) je lahko enostavno, hitro in predvsem učinkovito, s čimer si podjetje v krajšem časovnem obdobju zagotovi stabilen finančni tok.

Smiselno je omeniti še en pravni posel, katerega sicer ne moremo opredeliti kot “klasični” vir financiranja podjetja, definitivno pa lahko slednji bistveno pripomore k izboljšanju likvidnosti in stabilizaciji denarnega toka. To je kompenzacija oz. pobot terjatev, podrobnejšo opredelitev le-te pa najdete na predloženi povezavi.

Likvidnost podjetja je mogoče izboljšati tudi posredno, in sicer z redno uporabo bonitetne aplikacije EBONITETE.SI, ki omogoča zmanjšanje tveganja poslovanja lastnega podjetja, kar se pozitivno odraža tudi na sami likvidnosti le-tega. Več si lahko preberete v naslednjem poglavju.

EBONITETE.SI kot orodje za zmanjšanje in obvladovanje tveganja poslovanja

obvladovanje-tveganja-zmanjsanje-tveganja-ebonitetesi

Kot smo ugotovili v prejšnjih poglavjih, je finančno načrtovanje, glede na dane gospodarske razmere, eden izmed najpomembnejših ukrepov za izboljšanje likvidnosti. Ni pa edini…

V tem poglavju bomo več pozornosti namenili še pomenu  kvalitetne preverbe bonitete oz. bonitetne ocene  poslovnega partnerja, ki prav tako (posredno) vpliva na izboljšanje likvidnosti podjetja. 

V zadnjih tednih, poleg dosedanje situacije zaradi pandemije koronavirusa, celoten svet dodatno pretresa še novica o ruski invaziji v Ukrajini, kar marsikomu poraja vprašanje, ali smo na pragu tretje svetovne vojne.

Prve posledice vojne med Rusijo in Ukrajino so že vidne in se odražajo na številnih področjih naših  življenj (dvig cene nafte, plina, pšenice itd..). 

Nastala situacija tako v gospodarstvu povzroča dodatno povečanje finančnih in nefinančnih tveganj, katerim je izpostavljeno marsikatero podjetje. 

Vodstvo posameznega podjetja bi zato moralo, poleg uspešnega in učinkovitega finančnega načrtovanja, sprejeti še dodatne ukrep za zmanjšanje tveganja poslovanja, tj. preverba bonitetnih ocen poslovnih partnerjev.

Presoja ocene tveganja poslovanja oz. preverba bonitetne ocene obstoječih in bodočih poslovnih partnerjev je, glede na obstoječe razmere, posledično pomembna bolj, kot kadarkoli prej.

Preverba bonitete oz. bonitetne ocene bi, vsled zapisanega, morala biti temeljna naloga vodstva vsakega podjetja,  saj je zgolj tako mogoče realno oceniti, kako zanesljiv je nek poslovni partner.

Ko govorimo o zanesljivosti poslovnega partnerja, imamo v mislih predvsem to, ali slednji velja za finančno zanesljiv subjekt in ali redno izpolnjuje svoje  (finančne) obveznosti.

Več o bonitetah, bonitetnih ocenah pa tudi o izračunu bonitet si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

Stabilnost finančnega stanja poslovnega partnerja je mogoče hitro in zanesljivo preveriti z uporabo bonitetne aplikacije EBONITETE.SI.

Poleg ustreznega finančnega načrtovanja je torej likvidnost lastnega podjetja moč posredno izboljšati tudi z uporabo aplikacije EBONITETE.SI.

Kot že večkrat poudarjeno, sta lastna likvidnost in denarni tok odvisna tudi od plačilnih navad poslovnih partnerjev. Plačilne navade obstoječih in bodočih poslovnih partnerjev pa je mogoče enostavno preveriti z aplikacijo EBONITETE.SI.

Preverite tudi, kaj predstavljata poslovni register in register podjetij ter zakaj bonitetne aplikacije EBONITETE.SI, kljub temu, da omogoča dostop do vseh poslovnih informacij na enem mestu, ne moremo imenovati poslovni register.

Aplikacija EBONITETE.SI nudi namreč številne relevantne in kredibilne informacije o poslovanju vseh poslovnih subjektov, na podlagi  katerih lahko vodstvo vsakega podjetja (pa tudi področja nabave, prodaje, financ, računovodstva ter kontrolinga) hitro sprejema ključne in optimalne odločitve za obvladovanje tveganja poslovanja z izbranim podjetjem.

Če tudi vas podrobneje zanima ugodno financiranje podjetij in optimalne možnosti za financiranje poslovanja vašega podjetja, je Prva finančna agencija zagotovo pravi naslov. Z veseljem smo vam na voljo za vsa vprašanja.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija