Posojila za podjetja in alternativni načini zagotavljanja likvidnosti

Vas zanima, katere alternative podjetniškim posojilom poznamo in zakaj so posojila za podjetja le eden izmed načinov zagotavljanja likvidnosti?

Posojila za podjetja so morda res najbolj znan način zagotavljanja likvidnosti, še zdaleč pa ne edini…

Tematika, kateri se bomo posvetili v prvem delu prispevka, nosi naslov “Posojila za podjetja”.

Uvodni tematiki sledi nadaljevanje v drugem delu prispevka, v katerem bomo prikazali, da posojila za podjetja niso edini vir zagotavljanja likvidnosti, za nameček pa bomo predstavili še alternativne načine financiranja.

Ustrezna struktura financiranja vključuje različne vire financiranja. Natančneje vključuje kratkoročne in dolgoročne vire financiranja, s katerimi podjetje zagotavlja svoje nemoteno poslovanje. 

Ustrezna struktura financiranja je pravzaprav ena izmed najvažnejših poslovnih funkcij podjetja. 

Ko preučujemo stanje podjetja je smotrno razmisliti tudi o tem, katere vire je možno dodatno angažirati za optimalno financiranje poslovanja.

Posojila za podjetja so eden izmed načinov, s katerimi lahko izboljšamo strukturo financiranja podjetja. S tem vplivamo na nemoteno likvidnost le-tega, kar pa se prej ko slej odrazi tudi na izboljšanju finančne bonitete podjetja.

likvidnost_podjetja

Kaj so posojila za podjetja?

Posojilo lahko označimo kot vrsto dolga, ki je omejeno na določeno časovno obdobje. Vračilo se lahko opravi v enem znesku ali pa se ga razporedi na obroke. V praksi poznamo posojila za fizične stranke in posojila za podjetja.

Posojilo pomeni prerazporeditev sredstev med dvema osebama oz. poslovnima subjektoma.

Posojilo zahteva bodisi vračilo enake količine izposojenih sredstev (npr. denar) bodisi vračilo večje količine sredstev, kar je tudi običajneje (t.i. vračilo z obrestmi). Različnih vrst posojil je veliko, pri čemer se te med seboj tudi precej razlikujejo.

Med_posojila_za_podjetja_ne_stejemo_samo_kreditov_in_lizingov

Zmotna je misel, da je posojilo enako kreditu. Temu namreč ni tako, saj se obe storitvi razlikujeta predvsem v tem, kdo lahko nudi kredit in kdo posojilo.

Kredit je vrsta posojila, ki ga lahko nudijo samo pravne osebe (t.i. bančne institucije, hranilnice in podjetja, ki posredujejo kredite), medtem ko lahko posojila (potrošnikom in podjetjem) nudijo tako fizične osebe, kot tudi pravne osebe.

Obstaja še ena bistvena razlika med storitvama. Kredit je vrsta posojila, ki je dano v denarju, kar pomeni, da kreditojemalec prejme denarna sredstva s strani kreditodajalca. Po drugi strani pa je posojilo širši pojem, saj je lahko dano tako v denarnih kot tudi v nedenarnih sredstvih. 

Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) v 568. Členu navaja: “S posojilno pogodbo se posojilodajalec zavezuje, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja ali določeno količino drugih nadomestnih stvari, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti.”.

Posojila za podjetja in samostojne podjetnike

Posojila za podjetja so odlična rešitev tudi v primerih, kadar neko podjetje potrebuje finančna sredstva za omilitev posledic zaradi COVID-19. Posojila za podjetja so dobrodošla tudi, kadar ga podjetje potrebuje zgolj za financiranje tekočega poslovanja oz. premostitev kratkoročnih težav likvidnosti.

Seveda obstaja še več drugih razlogov, zakaj določeno podjetje potrebuje dodatno financiranje poslovanja (t.i.posojila za podjetja). Obenem velja, da se, ne glede na razlog in obliko izvedbe, vsako financiranje odrazi tudi v zaključnih finančnih poročilih kot sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

Od likvidnosti podjetja pogosto zavisi odobritev posojila

Likvidnost_podjetja_je_kratkorocna_placilna_sposobnost

Izraz likvidnost izhaja iz latinščine in pomeni “tekoče”. Razložimo jo lahko kot kratkoročno plačilno sposobnost podjetja in zmožnost poravnati vse tekoče odprte obveznosti, zato likvidnosti podjetja nikakor ne gre zanemariti.

Do poslabšanja likvidnosti lahko pride precej hitro, sploh v primerih kadar določeno podjetje (v nadaljevanju podjetje A), drugemu podjetju (v nadaljevanju podjetje B) ne poravna obveznosti dogovorjenem plačilnem roku.

Plačilni rok je določen in jasno zapisan na izstavljenih fakturah. V poslovnem svetu se plačilni roki pogosto podaljšujejo oz. so že v osnovi dokaj dolgi (30, 60, 90 ali celo 120 dni). Dolgi plačilni roki v Sloveniji namreč vodijo do zamud pri plačilu.

Likvidnost podjetja B je torej odvisna tudi od plačilnih sposobnostih, plačilnih navad in nenazadnje tudi likvidnosti podjetja A. 

V kolikor vas zanima, kako izboljšati likvidnost in ohraniti zdrav denarni tok, vas vabimo k branju prispevka “Izboljšanje likvidnosti podjetij [Konkretne rešitve za stalno likvidnost podjetja in stabilnost denarnega toka]“.

Solventnost_podjetja_je_dolgorocna_placilna_sposobnost

Likvidnost ni edina plačilna sposobnost, ki jo mora določeno podjetje ohranjati. Poleg likvidnosti se podjetja trudijo ohranjati tudi solventnost podjetja. Na solventnost podjetja vplivajo predvsem dolgoročna finančna sredstva, pojmovno pa solventnost pomeni dolgoročno plačilno sposobnost.

Kot smo omenili že v naslovu, je likvidnost podjetja izjemno pomembna tudi v primerih, ko je podjetje v postopku odobritve kredita (v postopku odobritve posojila za podjetja).

Likvidnost je eden izmed finančnih kazalnikov, natančneje pa jo opredeljuje kratkoročni koeficient likvidnosti

Koeficient likvidnosti

Kratkoročni koeficient likvidnosti kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Koeficient pokaže zmožnost podjetja pri odplačevanju obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu s sredstvi, ki so tudi unovčljive v roku enega leta. 

Za upnike je dobro, da je vrednost kazalnika čim višja, saj to pomeni, da podjetje nima težav na področju likvidnosti in je sposobno sproti odplačevati obveznosti. 

Vodstvo podjetja pa teži k čim nižji vrednosti tega kazalnika, saj njegova previsoka vrednost lahko tudi pomeni, da je veliko denarnih sredstev vezanih npr. v kratkoročnih naložbah, zalogah, terjatvah…”

V primeru, da želi določeno podjetje na banki pridobiti kredit, je omenjen koeficient oz. kazalnik likvidnosti eden izmed pomembnejših pokazateljev, ali bo banka odobrila kredit. Posojila za podjetja na banki so torej odvisna od kazalnika likvidnosti.

Ob tem je smiselno omeniti, da slab kratkoročni koeficient likvidnosti oz. poslabšanje vrednosti le-tega direktno vpliva tudi na poslabšanje bonitetne ocene podjetja, kar v banki nemalokrat sproži “alarm za preplah”. 

Več o bonitetnih ocenah pa tudi o izračunu bonitet si preberite v prispevku ”Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete”.

Banke namreč pri odobritvi kredita v obzir jemljejo tako kreditno sposobnost podjetja, kot tudi možnost ureditve zavarovanja kredita, s čimer se še dodatno zavarujejo.

Financiranje podjetja: Kredit, lizing, odkup terjatev/prodaja terjatev, faktoring?

Posojila za podjetja oziroma financiranje podjetij predstavljajo rešitev za premostitev finančnih težav. 

Ko govorimo o klasičnih posojilih, imamo v mislih predvsem dve obliki financiranja, in sicer kredit ter lizing. Čeprav sta pomembni obliki financiranja pa imata tudi negativno plat. V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na negativne plati kredita.

Pogoji za sklenitev kredita (vrsta posojila za podjetja) so strogi in po navadi zahtevajo dodatna zavarovanja kredita, medtem ko so obresti visoke in sam postopek odobritve dolgotrajen.

Prav tako so podjetja v določenih primerih primorana prejeta sredstva porabiti v točno določene namene oz. za točno določeno stvar, kar vnaprej določi banka oz. je to določilo opredeljeno že v kreditni pogodbi.

vir_financiranja_naj_bodo_vase_terjatve_in_ne_posojila_za_podjetja_pri_bankah

Poleg kredita in lizinga, obstajajo še drugi dolžniški viri financiranja, kot smo nakazali že v naslovu tega poglavja.

Vedno bolj priljubljen način financiranja je odkup terjatev oziroma prodaja terjatev

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev je posel, kjer podjetje proda svoje nezapadle terjatve.  To stori v želji, da si v najkrajšem možnem času zagotovi svež denarni tok, ki ga lahko uporabi za rast podjetja in nadaljne investicije. Hkrati si lahko zagotovi dodaten popust (sconto) pri svojem dobavitelju.

Odkup terjatev velja za enkratni dogodek, kjer podjetje odproda svoje terjatve faktoring hiši (t.i. faktor). 

Potek za odkup terjatev (prodaja terjatev) in odkup nezapadlih terjatev

Postopek za odkup terjatev

Podjetje A pričakuje plačilo fakture za nabavo blaga ali izvedbe storitve v 30, 60, 90 ali celo v 120 dneh. Kot smo že omenili, dolgi plačilni roki vplivajo na likvidnost podjetja oz. na poslabšanje likvidnosti le-tega. 

V primeru, da želi podjetje A izboljšati svoj denarni tok, odproda svoje nezapadle terjatve faktoring hiši ter takoj pridobi denarna sredstva.

Nato faktoring hiša v dogovorjenem roku prejme plačilo od podjetja B. Postopek je pri izkušeni družbi za unovčevanje terjatev, kot je naša Prva finančna agencija, sila preprost. 

Naša faktoring hiša ponuja tudi odkup zapadlih terjatev. Kadar govorimo o zapadlih terjatvah, to storitev pogosto poimenujemo tudi izterjava terjatev.

Kadar govorimo o dolgoročni obliki financiranja (dolgotrajen odkup terjatev), namesto izraza odkup terjatev oz. prodaja terjatev, uporabljamo izraz faktoring.

Potek za domači faktoring - Prva finančna agencija

 Faktoring/factoring v Sloveniji

Zelite_hitro_pot_do_likvidnih_sredstev

Faktoring oz. factoring predstavlja enostaven ter takojšen vir financiranja, ki se izvaja na daljše časovno obdobje. Gre za financiranje vseh terjatev do enega ali več kupcev.

Podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva, si lahko zagotovijo predčasno plačilo svojih terjatev, kar nudi storitev “domači faktoring”, ki zajema faktoring vezan na območje poslovanja znotraj države.

V eni rešitvi vključuje sledeče storitve: preverjanje bonitete kupca, odkup terjatev ter zavarovanje terjatev

Faktoring v Sloveniji postaja vse bolj uveljavljen in zaželjen način financiranja podjetij.

Kadar pa financiranje potrebuje slovenski izvoznik, govorimo o financiranju terjatev do tujih kupcev oz. o mednarodnem faktoringu.

Potek_za_mednarodni_faktoring_factoring

Kot zanimivost lahko omenimo, da se je mednarodni faktoring (angl. international factoring) uveljavil v 1960. letih in države po Evropi veljajo za pionirke začetkov mednarodnega faktoringa.

Potek_za_dobaviteljski_faktoring

FCI ali Factor Chain International pa pri tem igra bistveno vlogo, saj zagotavlja mrežo za sodelovanje na področju čezmejnega faktoringa v obliki zavarovanja in tudi financiranja terjatev.

Kot družba za upravljanje terjatev je Prva finančna agencija članica mednarodne organizacije za faktoringFCI, ki združuje preko 400 članov (faktoring hiše, banke) po celem svetu.

Dobaviteljski faktoring je še dodatna storitev, ki jo nudimo. Ponuja način financiranja ko dobavitelja ob zapadlosti oz. ob dogovorjenem roku v celoti poplača faktoring hiša.

Podjetje nato faktoring hiši poravna obveznosti z odloženim rokom plačila. Prav zaradi tega lahko podjetje svojim kupcem ponudi odlog plačila in si s tem poveča svojo konkurenčnost na trgu.

Kompenzacija

Poleg kredita, lizinga, odkupa terjatev, faktoringa in ostalih načinov financiranja, lahko podjetje likvidnost izboljša tudi z našimi naslednjimi storitvami:

V prispevku smo predstavili različne vire financiranja, ki služijo temu, da lahko podjetje ohranja svojo likvidnost in dostop do denarnih sredstev. Če vas zanima več o notranjih in zunanjih virih financiranja, vas vabimo, da preberete še naš prispevek, ki podrobneje opredeljuje “Financiranje podjetij oz. financiranje poslovanja.

 

Tekom prispevka smo spoznali, da so posojila za podjetja pomemben vir financiranja in predstavili tudi vedno bolj priljubljene alternativne vire za financiranje likvidnosti. Če vas zanimajo alternativni in predvsem hitrejši načini financiranja, smo vam z veseljem na voljo za vsa vprašanja.

Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetja

ukrepi-izboljsanje-likvidnosti-podjetja

Negotove gospodarske razmere lahko v teh časih povzročijo neželeno situacijo, zaradi katerih je mogoče, da se posamezno podjetje hitro znajde v finančni zagati, slednja pa lahko povzroči nezmožnost plačevanja tekočih obveznosti. 

V tem poglavju bo osrednja tema namenjena ukrepom za izboljšanje likvidnosti podjetij, za katere menimo, da so v danem času in glede na dane gospodarske razmere, najbolj primerni. 

V prejšnjih poglavjih smo že omenili pomembnost dobrega finančnega načrtovanja, ki ga z gotovostjo lahko označimo kot najpomembnejši ukrep za izboljšanje likvidnosti.

V kolikor vas podrobneje zanima, kaj pomeni likvidnost podjetja, vas vabimo k branju prispevka “Likvidnost podjetja in solventnost podjetja”.

Poslovanje podjetij je v danih gospodarskih razmerah, ki so posledica pandemije koronavirusa, precej negotovo. Pandemija koronavirusa je namreč pustila posledice na vseh vidikih življenja, še zlasti pa v gospodarstvu.

V tem času je, bolj kot kadarkoli prej, pomembno, da podjetja svojo pozornost usmerjajo v:

  • preverbo ocene tveganja ( bonitete) obstoječega oz. bodočega poslovnega partnerja (najhitreje s pomočjo bonitetne aplikacije EBONITETE.SI),
  • učinkovit proces za upravljanje terjatev ter skrb za vzdrževanje in izboljšanje likvidnosti.

Le z učinkovitim in natančnim finančnim načrtovanjem je vzdrževanje in izboljšanje likvidnosti lahko uspešno. V kolikor podjetje želi, da proces finančnega načrtovanja funkcionira dobro, mora vodstvo podjetja ugotoviti vsoto, vrsto in namen vse finančnih sredstev (proces vključuje udeležbo oddelkov prodaje, nabave, proizvodnje in druge).

Tekom prispevka smo že omenili, da je dobro finančno načrtovanje takšno, ki zajema presojo o tem, ali bodo za financiranje poslovanja potrebni različni viri financiranja (notranji, zunanji viri financiranja). Poleg dobrega finančnega načrtovanja pa lahko likvidnost podjetja izboljšamo tudi posredno, in sicer s preverbo bonitete poslovnega partnerja., saj sta likvidnost podjetja in denarni tok odvisna od plačilnih navad poslovnih partnerjev.

Dandanes je, bolj kot kadarkoli prej, preverba poslovanja oz. ocene tveganja (bonitete) poslovnega partnerja edina in prava pot, v kolikor podjetje želi zmanjšati in omejiti tveganje neplačila.

Preverba bonitete je na hiter in enostaven način mogoča s pomočjo aplikacije EBONITETE.SI, ki jo je razvila naša sestrska družba Prva bonitetna agencija d.o.o.. Aplikacija nudi številne relevantne in kredibilne informacije o poslovanju vseh poslovnih subjektov, na podlagi  katerih lahko vodstvo vsakega podjetja hitro sprejema ključne in optimalne odločitve za obvladovanje tveganja poslovanja z izbranim podjetjem (področja nabave, prodaje, financ, računovodstva ter kontrolinga).

V prispevku smo predstavili pomembnost finančnega načrtovanja in različne vire financiranja, ki služijo temu, da lahko podjetje ohranja ter izboljšuje svojo likvidnost. Dodatno pa smo opozorili tudi na to, da je izboljšanje likvidnosti posredno mogoče doseči tudi s preverbo bonitete poslovnih partnerjev v bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI.

V kolikor vas zanima več o notranjih in zunanjih virih financiranja, vas vabimo, da preberete še naš prispevek, ki podrobneje opredeljuje “Financiranje podjetij oz. financiranje poslovanja”.

 

Tekom prispevka smo spoznali, da so posojila za podjetja pomemben vir financiranja in predstavili tudi vedno bolj priljubljene alternativne vire za financiranje likvidnosti. Če vas zanimajo alternativni in predvsem hitrejši načini financiranja, smo vam z veseljem na voljo za vsa vprašanja.

Zahtevajte klic

Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaše podjetje.

Iščete rešitev? Kontaktirajte nas.

Prva finančna agencija